Ohjeita opiskeluun

1. Etsi it­ses­tä­si halu opis­kel­la. Mie­ti, mik­si kurs­sin opis­ke­lu on tär­ke­ää.

2. Älä hauk­kaa ker­ral­la lii­an suu­ria pa­lo­ja. Ase­ta väli­ta­voit­tei­ta.

3. Pil­ko isot ja vai­ke­at ko­ko­nai­suu­det osiin.

4. Tee muis­tiin­pa­no­ja laa­jois­ta koe­a­lu­eis­ta.

5. Tal­le­ta hy­vät ide­at pa­pe­ril­le. Ko­kei­le myö­hem­min, toi­mi­vat­ko ne.

6. Pidä ta­va­ra­si jär­jes­tyk­ses­sä. Va­raa työs­ken­te­lyyn mu­ka­va, rau­hal­li­nen paik­ka.

7. Pal­kit­se it­se­si pon­nis­tus­ten ja hy­vän suo­ri­tuk­sen jäl­keen.

8. Käy­tä it­sel­le­si so­pi­via muis­ti­sään­tö­jä.

9. Pidä ka­len­te­ria (säh­köis­tä tai pa­pe­ris­ta), jo­hon voit mer­ki­tä tär­ke­ät päi­vä­mää­rät ja teh­dä opis­ke­lu­suun­ni­tel­maa.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020