Tuntikaavio, kurssitarjotin ja tuntijako

Tuntikaavio

                   MA     TI     KE     TO     PE
8:30-9:45       7       5       7       5       7
10:00-11:15    3       1       3       1       3
11:20-13:05    2       4       2       2       4
13:15-14:30    6       6       4       6       5
14:35-15:50    8       8       1       8

HUO­MIO

Tors­tai­aa­mui­sin 5. koo­din tun­ti al­kaa klo 8.15 ryh­män­oh­jauk­sen vuok­si. ROT pi­de­tään tors­tai­sin klo 9.30-10.00 omas­sa koti­luo­kas­sa (ei koe­vii­kol­la). Yk­kös­ten ROT on joka viik­ko. Jat­ka­vil­la ROT pi­de­tään jak­son en­sim­mäi­se­nä ja vii­mei­se­nä tors­tai­na ell­ei ryh­män­oh­jaa­ja toi­sin il­moi­ta.

Val­men­nuk­sen ja lii­kun­nan oppi­tun­nit al­ka­vat 5. ja 7. koo­dil­la klo 8.00.

Kurssitarjotin

Nä­kyy Wil­mas­sa

Lahden lyseon tuntijako

Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­nen tun­ti­ja­ko (voi­mas­sa 1.-3 vsk:n opis­ke­li­joil­la)

Van­han ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­nen tun­ti­ja­ko (voi­mas­sa vaih­dos­sa ol­leil­la 3. vsk:n opis­ke­li­joil­la ja 4. vsk:lla)

Lukujärjestykset Wilmasta mobiililaitteeseen

Luku­jär­jes­tyk­set saa tuo­duk­si lait­tee­seen säh­köi­ses­ti:

1) kir­jau­du Wil­maan https://lah­ti.insc­hool.fi

2) va­lit­se työ­jär­jes­tys ja klik­kaa oi­ke­as­ta ylä­reu­nas­ta iCa­len­dar

3) ko­pi­oi link­ki ja avaa ka­len­te­rit

4) Li­sää tili / muu / Li­sää ti­lat­tu ka­len­te­ri

5) Lii­tä ko­pi­oi­ma­si link­ki ja täy­tä koh­dat tun­nus ja sala­sana.

Tunnukset

Lah­den lu­ki­ois­sa on käy­tös­sä AD-kir­jau­tu­mi­nen. Tun­nus on yleen­sä muo­toa kut­su­ma­nimi.suku­nimi ja sala­sa­nan olet saa­nut tul­les­sa­si lu­ki­oon. Sa­mal­la tun­nuk­sel­la voit kir­jau­tua seu­raa­viin pal­ve­lui­hin:

Jos et ole vaih­ta­nut AD-sala­sa­naa­si, saat la­pun kou­lu­sih­tee­reil­tä. Jos olet unoh­ta­nut tun­nuk­sen tai sala­sa­nan ota yh­teys Esa Pal­ki­oon, Kal­le Nie­mi­seen tai tie­to­tek­nii­kan opet­ta­jaan.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020