Kanslian palvelut - ohjeita opintotuesta

Opis­ke­li­ja­kort­ti

Opis­ke­li­ja­kort­tia voit ha­kea Suo­men Lu­ki­o­lais­ten lii­ton si­vuil­ta. Siel­tä löy­ty­vät oh­jeet kor­tin ha­ke­mi­seen ja jä­se­nyy­den edut. Kans­li­as­ta saat opis­ke­lu­to­dis­tuk­sen opis­ke­li­ja­kor­tin ha­ke­mis­ta var­ten.

Opin­to­tuki

Opin­to­tuki tur­vaa toi­meen­tu­lo­si opin­to­jen ai­ka­na. Sitä voi saa­da pe­rus­kou­lun jäl­keis­ten pää­toi­mis­ten opin­to­jen ai­ka­na. Opin­to­tu­keen kuu­lu­vat opin­to­raha ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus sekä osal­le opis­ke­li­joi­ta myön­net­tä­vä asu­mis­lisä.

Opin­to­tu­kea voi yleen­sä saa­da vas­ta 17-vuo­ti­aa­na. Jos olet 15- tai 16-vuo­ti­as ja van­hem­pie­si tu­lot ovat pie­net, voit saa­da opin­to­ra­han oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää ja opin­to­lai­nan val­ti­o­ta­kauk­sen. Ar­vi­oi tuen mää­rä las­ku­ril­la. Las­ku­ris­sa ky­sy­tään ar­vio van­hem­pie­si vuo­si­tu­lois­ta.

Hae opin­to­tu­kea, kun olet saa­nut opis­ke­lu­pai­kan. Jos si­nun pi­tää erik­seen vas­taan­ot­taa opis­ke­lu­paik­ka­si, hae opin­to­tu­kea vas­ta sen jäl­keen. Vaik­ka et vie­lä tie­dä, mi­ten ja mis­sä asut opis­ke­lu­ai­ka­na, voit ha­kea opin­to­ra­haa ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus­ta.

Opin­to­tuen ha­ke­mus­lo­mak­kei­ta saat Ke­las­ta, verk­ko­sivuilta (www.kela.fi/lo­mak­keet) ja oppi­lai­tok­sis­ta. Jos käy­tät pa­pe­ri­hake­mus­ta, toi­mi­ta se ja sii­hen tar­vit­ta­vat liit­teet Ke­laan tai oppi­lai­tok­seen.

Lisä­tie­to­ja opin­to­tu­es­ta saa osoit­tees­ta www.kela.fi.

Kou­lu­mat­ka­tuki

Voit saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, jos suo­ri­tat lu­kio-opin­to­ja ja jos päi­vit­täi­nen kou­lu­mat­ka­si yh­teen suun­taan on vä­hin­tään 10 kilo­met­riä. Li­säk­si opis­ke­let pää­toi­mi­ses­ti.

Toi­sen as­teen opis­ke­li­ja, hae kou­lu­mat­ka­tu­kea lo­mak­keel­la KM 1 ja jätä se oppi­lai­tok­see­si. Hae tu­kea erik­seen joka luku­vuo­del­le.

Lisä­tie­to­ja kou­lu­mat­ka­tu­es­ta saa osoit­tees­ta www.kela.fi.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020