Hyvä tietää

Oppilaitoksen nimi

Oppi­lai­tok­sen vi­ral­li­nen nimi on Lah­den ly­seo. Sitä käy­te­tään kai­kis­sa vi­ral­li­sis­sa asia­kir­jois­sa, esim. opin­to­tuki­ha­ke­muk­sis­sa. Ur­hei­lu­lu­kio on osa Lah­den ly­se­o­ta, vi­ral­li­ses­ti Lah­den ly­se­on ur­hei­lu­lin­ja.

Opiskelu lukiossa

Luku­vuo­si al­kaa 8.8.2019. Lu­ki­on luku­vuo­si ja­e­taan vii­teen jak­soon, joi­den pi­tuus on noin seit­se­män viik­koa eli 36-40 työ­päi­vää. Oppi­ai­neet puo­les­taan on ja­et­tu kurs­sei­hin, joi­den mää­rä vaih­te­lee ai­nees­ta riip­pu­en. Kurs­sien mää­rät il­me­ne­vät tun­ti­ja­os­ta.

Lukio-opintojen kesto

Lu­ki­on oppi­mää­rään kuu­luu vä­hin­tään 75 kurs­sia. Oppi­mää­rä pi­tää suo­rit­taa enin­tään nel­jäs­sä vuo­des­sa. Pe­rus­tel­lus­ta syys­tä reh­to­ri voi myön­tää lu­van opin­to­jen ti­la­päi­seen kes­keyt­tä­mi­seen.

Kurssitarjotin

Luku­vuo­den 2019-2020 kurs­si­tar­jo­tin on Wil­mas­sa. Kurs­si­tar­jo­tin­ta tar­vi­taan aina, kun opis­ke­lu­suun­ni­tel­maa ja luku­jär­jes­tys­tä tar­kis­te­taan. Ly­hen­teen jäl­jes­sä ole­va nu­me­ro kurs­si­tar­jot­ti­mes­sa il­moit­taa kurs­sin nu­me­ron (esim. ÄI02 = äi­din­kie­len toi­nen kurs­si) ja ryh­män nu­me­ron (esim. RUB02.3 = ruot­sin kie­len toi­sen kurs­sin kol­mas ryh­mä). 

Sähköinen kalenteri

Lah­den ly­se­on net­ti­si­vuil­la on säh­köi­nen ka­len­te­ri, joka kan­nat­taa ti­la­ta myös mo­bii­li­lait­tei­siin. Näin py­syy ajan­ta­sal­la oppi­lai­tok­sen ta­pah­tu­mis­ta.

Wilma

Wil­ma https://lah­ti.insc­hool.fi on tär­kein tie­do­tuk­sen ja lu­ki­on si­säi­sen vies­tin­nän ka­na­va. Wil­mas­sa kan­nat­taa käy­dä päi­vit­täin. Wil­man kaut­ta voi mm. lä­het­tää vies­te­jä opet­ta­jil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le, tar­kis­taa kurs­si­arvo­sa­nat ja pois­sa­olot, tu­los­taa lo­mak­kei­ta ja teh­dä uu­sin­ta­ko­eil­moit­tau­mi­set.

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri

Kun­kin oh­jaus­ryh­män opis­ke­li­jat va­lit­se­vat kes­kuu­des­taan ryh­mäl­le pu­heen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin.

Ryhmänohjaustunnit (ROT)

Opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat oman ryh­män­oh­jaa­jan­sa pi­tä­miin ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­hin tors­tai­sin klo 9.30-10.00. Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ois­sa kä­si­tel­lään mm. ajan­koh­tai­sia opis­ke­luun liit­ty­viä asi­oi­ta. Opis­ke­li­ja voi kol­man­nen luku­vuo­den lo­pus­sa saa­da OP07-kurs­sin (S-mer­kin­tä) sään­nöl­li­ses­tä osal­lis­tu­mi­ses­ta ryh­män­oh­jaa­jan tuo­ki­oi­hin, lu­ki­on juh­liin ja mui­hin OP07-kurs­siin kuu­lu­viin ti­lai­suuk­siin tai ta­pah­tu­miin sekä nii­den jär­jes­te­lyi­hin. Pois­sa­olot näis­tä on sel­vi­tet­tä­vä ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Ruokailuajat jaksoissa 1 – 3

1. 11.15­‐11.35 (seu­raa­va oppi­tun­ti al­kaa klo 11.50)

2. 11.35­‐11.55 (oppi­tun­ti al­kaa 11.20 ja jat­kuu 12.05)

3. 11.55­‐12.15 (oppi­tun­ti al­kaa 11.20 ja jat­kuu 12.25)

4. 12.15­‐12.35 (oppi­tun­ti al­kaa 11.20 ja jat­kuu 12.45)

5. 12.35­‐12.55 (oppi­tun­ti al­kaa 11.20 ja päät­tyy ruo­kai­luun)

Ryh­mät il­moi­te­taan jak­soit­tain en­nen jak­son al­kua. Hyp­py­tun­nil­la ole­vat opis­ke­li­jat ruo­kai­le­vat jo mah­dol­li­ses­ti en­nen 1. vuo­ron al­kua. Ruo­kai­lu­aika on jo­kai­sel­la ryh­mäl­lä 20 mi­nuut­tia.

Koe­vii­kol­la kou­lu­lou­nas­ta on saa­ta­vil­la klo 10.00 -11.50.

Kah­vi­on auki­olo­ajat ma-to 7.45-14.45 ja pe 7.45-14.15.

Koe­vii­kol­la kah­vio on auki 7.45-11.50.

Erityisruokavalio

Al­ler­gi­an, di­a­be­tek­sen tai muun lää­ke­tie­teel­li­sen syyn vuok­si eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­van on heti opin­to­jen al­ka­es­sa teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus opis­ke­li­ja­ra­vin­to­laan. Tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet: to­dis­tus- ja il­moi­tus eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­tar­pees­ta löy­ty­vät pai­ja­ta­te­ria.fi si­vus­tol­ta. Link­ki vie lu­ki­o­ruo­kai­lu si­vus­tol­le.

Pysäköinti

Au­tot, pol­ku­pyö­rät ja moot­to­ri­pyö­rät py­sä­köi­dään niil­le va­ra­tuil­le pai­koil­le. Mi­kä­li pi­hal­la ei ole tyh­jiä py­sä­köin­ti­ruu­tu­ja, ajo­neu­voil­le on ha­et­ta­va paik­ka muu­al­ta. Nii­tä ei tule tur­val­li­suus­syis­tä jät­tää vir­heel­li­ses­ti py­sä­köi­tyi­nä oppi­lai­tok­sen alu­eel­le.  Lah­den ly­se­on kiin­teis­tön alue kuu­luu alue­py­sä­köin­nin pii­riin ja val­von­nas­ta vas­taa Lah­den kau­pun­ki.

Löytötavarat

Löy­tö­ta­va­rat toi­mi­te­taan vah­ti­mes­ta­ril­le pait­si arvo­ta­va­rat (esim. mat­ka­pu­he­li­met) toi­mi­te­taan kans­li­aan. Pa­laut­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si kir­jois­sa ja muis­sa vä­li­neis­sä tu­li­si olla omis­ta­jan nimi. Löy­tö­ta­va­rat tu­lee nou­taa vii­meis­tään sa­man luku­vuo­den lop­puun men­nes­sä. Sen jäl­keen nou­ta­mat­to­mat ta­va­rat lah­joi­te­taan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen.

Vahtimestari

Lah­den ly­se­on vah­ti­mes­ta­ri­na toi­mii Pasi Tuo­mi (Las­si­la & Ti­kan­oja), puh. Pasi Tuo­mi, puh. 050 477 7118 . Hä­nel­le voi lä­het­tää Wil­ma-vies­tin Hen­ki­lö­kun­ta-koh­das­ta.

Tupakointikielto

Tu­pa­koin­ti on kiel­let­ty oppi­lai­tok­sen alu­eel­la. Sama kos­kee nuus­kan käyt­töä ja ns. säh­kö­tu­pak­kaa. Tu­pa­koin­ti­kiel­to kos­kee lain mu­kaan kaik­kia, ei ai­no­as­taan oppi­lai­tok­sen opis­ke­li­joi­ta, opet­ta­jia ja hen­ki­lö­kun­taa, ja se on voi­mas­sa myös kou­lu­ajan ulko­puo­lel­la.

Avustukset ja stipendit

Vuo­sit­tain on ha­et­ta­vis­sa sti­pen­de­jä, jois­ta tie­do­te­taan ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ois­sa (esim. Eeva Ran­ta­sen sää­ti­ön sti­pen­dit). Myös kor­ke­a­kou­lui­hin val­men­nus­kurs­se­ja tar­jo­a­vat yri­tyk­set myön­tä­vät sti­pen­de­jä ja tie­dot­ta­vat hauis­ta omil­la net­ti­si­vuil­laan. 

Vaihto-oppilasvuosi tai muu opintojen keskeytys

Vaih­to-op­pi­laak­si läh­te­vien tai jos­tain muus­ta syys­tä opin­ton­sa mää­rä­a­jak­si kes­keyt­tä­vien täy­tyy hy­vis­sä ajoin en­nen opin­to­jen kes­keyt­tä­mis­tä toi­mit­taa reh­to­ril­le huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma ano­mus pois­sa­o­los­ta (Wil­mas­sa Tu­los­teet-koh­das­sa Pois­sa­olo­a­no­mus). Vaih­toon läh­te­vät saa­vat lu­ki­o­ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta ro­ko­tus­oh­jei­ta, mut­ta ro­ko­tuk­set täy­tyy hoi­taa yk­si­tyi­ses­ti. Sai­raus­lo­mis­ta toi­mi­te­taan to­dis­tuk­set ryh­män­oh­jaa­jal­le tai reh­to­ril­le.

Uskonto lukion yhteisissä tilaisuuksissa

Jos opis­ke­li­ja ei hen­ki­lö­koh­tai­sen va­kau­muk­sen­sa vuok­si ha­lua osal­lis­tua us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin, hä­nen tu­lee il­moit­taa täs­tä kir­jal­li­ses­ti luku­vuo­den alus­sa ryh­män­oh­jaa­jal­leen.

Lukiosta eroaminen

Lu­ki­os­ta ero­a­van on käy­tä­vä opin­to-oh­jaa­jan luo­na sel­vit­tä­mäs­sä jat­ko­suun­ni­tel­man­sa ja täyt­tä­mäs­sä ero­il­moi­tus, joka toi­mi­te­taan reh­to­ril­le. Ero­to­dis­tus an­ne­taan kans­li­as­ta vii­mei­sen jak­so­ar­vi­oin­nin jäl­keen. Se pi­tää vie­dä seu­raa­vaan oppi­lai­tok­seen. Nuo­ri­so­laki vel­voit­taa lu­ki­on il­moit­ta­maan opis­ke­li­jan koti­kun­nan et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön, mi­kä­li ero­a­val­la opis­ke­li­jal­la ei ole kou­lu­tus- tai työ­paik­kaa tie­dos­sa.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020