Poistumisohjeet lukiorakennuksesta

  1. Palo­hä­ly­tyk­sen lau­e­tes­sa tai opet­ta­jan hais­ta­es­sa sa­vua tai saa­des­saan muu­toin tie­don tuli­pa­los­ta opet­ta­ja tar­kis­taa vä­lit­tö­mäs­ti käy­tä­vän sa­vun ja mui­den tuli­pa­lon merk­kien va­ral­ta.
  2. Sa­mal­la opet­ta­ja mer­kit­see luok­kan­sa oven nä­ky­väl­lä tei­pil­lä tai jät­tää oven vä­liin vaa­te­rie­vun. Ovi pis­te­tään kiin­ni, mut­ta sitä ei lu­ki­ta.
  3. Jos vie­rei­sis­tä luo­kis­ta ei tule ke­tään ulos, opet­ta­ja tar­kis­taa myös vie­rei­set luo­kat ja käs­kee siel­lä mah­dol­li­ses­ti ole­via aloit­ta­maan pois­tu­mi­sen.
  4. Opet­ta­ja pu­kee pääl­leen hei­jas­tin­lii­vin ja sul­kee oven pe­räs­sään.
  5. Opet­ta­ja joh­taa aina pois­tu­mis­ta var­mis­ta­en rei­tin tur­val­li­suu­den.
  6. Jos käy­tä­vil­lä on opis­ke­li­joi­ta, jot­ka ei­vät jo ole pois­tu­mas­sa, ota hei­dät mu­kaa­si.
  7. Pois­tu­mi­nen ta­pah­tuu aina lä­him­mäs­tä tur­val­li­ses­ta hätä­ulos­käyn­nis­tä.
  8. Ko­koon­tu­mis­paik­ka Lah­den his­to­ri­al­li­sen mu­se­on edus­tal­la, jos­sa ryh­män opet­ta­ja tar­kis­taa pai­kal­la ole­vat opet­ta­jat ja il­moit­taa reh­to­ril­le, apu­lais­reh­to­ril­le tai muul­le reh­to­rin si­jai­sel­le mah­dol­li­sis­ta puut­tu­vis­ta opis­ke­li­jois­ta.

Pois­tu­mis­oh­jeet oppi­tun­nin ulko­puo­li­se­na ai­ka­na 

Ko­koon­tu­mis­paik­ka Lah­den his­to­ri­al­li­sen mu­se­on por­tai­den edes­sä. 

“Jo­kai­nen opet­ta­ja on vel­vol­li­nen sel­vit­tä­mään etu­kä­teen rei­tin lä­him­mäl­le hätä­ulos­käyn­nil­le sekä vara­rei­tin sil­tä va­ral­ta, että ensi­si­jais­ta reit­tiä ei voi käyt­tää. Tämä kos­kee jo­kais­ta ti­laa, jos­sa opet­ta­jal­la on tun­te­ja! Hätä­ti­lan­teis­sa oman it­sen ja oman ryh­män tur­val­li­suus on aina en­sim­mäi­nen pri­o­ri­teet­ti!”

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020