Järjestyssäännöt

Lu­ki­o­lai­set käyt­täy­ty­vät asi­al­li­ses­ti liik­ku­vat sisä­ti­lois­sa il­man pää­hi­net­tä ja ot­ta­vat huo­mi­oon muut lu­ki­os­sa opis­ke­le­vat ja työs­ken­te­le­vät lu­ki­om­me ar­vot (oi­keu­den­mu­kai­suus, yh­tei­söl­li­syys, ta­voit­teel­li­suus) ja tur­val­li­suus­näkö­koh­dat huo­mi­oi­den. Kul­ku­väy­liä ei saa tuk­kia lau­kuil­la eikä is­tu­mal­la käy­tä­vis­sä tai por­tai­kois­sa. Tur­val­li­suu­den, työ­rau­han ja viih­ty­vyy­den ta­kaa­mi­sek­si jo­kai­sen lu­ki­o­yh­tei­sön jä­se­nen pa­nos on tär­keä.

1. Oppituntien alkaminen

Val­men­nuk­sen ja lii­kun­nan oppi­tun­nit al­ka­vat klo 8.00 ja muut oppi­tun­nit klo 8.30. Seu­raa­vat oppi­tun­nit al­ka­vat klo 10.00, klo 11.20, klo 11.50, klo 13.15 ja klo 14.35. Tors­tai­sin en­sim­mäi­nen oppi­tun­ti al­kaa klo 8.15 ja päät­tyy klo 9.30, jon­ka jäl­keen pi­de­tään ryh­män­oh­jaa­jan tun­ti klo 9.30 – 10.00.

2. Oppitunnit

Opis­ke­li­joil­la ja hen­ki­lö­kun­nal­la on oi­keus työ­rau­haan ja mie­li­pi­teen­sä il­mai­se­mi­seen. Jo­kai­nen on osal­taan vas­tuus­sa omas­ta ja tois­ten opis­ke­lus­ta. Elekt­ro­ni­sia lait­tei­ta saa käyt­tää opis­ke­luun oppi­tun­nin ai­ka­na vain opet­ta­jan an­ta­mal­la lu­val­la. Myös­kään ko­keis­sa elekt­ro­ni­sia lait­tei­ta ei saa käyt­tää ell­ei opet­ta­ja toi­sin il­moi­ta. Muus­sa ta­pauk­ses­sa elekt­ro­ni­sen lait­teen tuo­mi­nen koe­ti­lai­suu­teen tul­ki­taan vil­pik­si  tai vil­pin yri­tyk­sek­si.

3. Välitunnit

Väli­tun­nit on tar­koi­tet­tu vir­kis­täy­ty­mis­tä ja seu­raa­val­le oppi­tun­nil­le val­mis­tau­tu­mis­ta var­ten. Väli­tun­ti­a­lu­ee­na on lu­ki­on piha-alue ja ra­ken­nuk­set. Ruo­ka-, väli- ja va­paa­tun­tien ai­ka­na opis­ke­li­jat voi­vat pois­tua lu­ki­on alu­eel­ta omal­la vas­tuul­laan.

4.  Ruokailu

Opis­ke­li­jat ruo­kai­le­vat opis­ke­li­ja­ra­vin­to­las­sa erik­seen il­moi­tet­ta­vien oh­jei­den mu­kaan vii­des­sä vuo­ros­sa klo 11:15-11:35, 11:35-11:55, 11:55-12:15, 12:15-12:35 ja 12.35-12.55. Ruo­kai­luun voi­daan men­nä ai­kai­sin­taan klo 10.00, jos keit­ti­ön hen­ki­lö­kun­ta on täy­den­tä­nyt ruo­ka­lin­jas­tot val­miik­si. Ai­no­as­taan reh­to­ri tai apu­lais­reh­to­ri voi an­taa lu­van poi­ke­ta näis­tä mää­räyk­sis­tä. Koe­vii­kol­la kou­lu­lou­nas­ta on saa­ta­vil­la klo 10.00 -11.50. Kah­vi­on auki­olo­ajat ma-to 7.45-14.45 ja pe 7.45-14.15. Koe­vii­kol­la kah­vio on auki 7.45-11.50.

5. Yleisiä määräyksiä

Lu­ki­on omai­suut­ta on kä­si­tel­tä­vä huo­lel­li­ses­ti. Opis­ke­li­ja voi­daan vel­voit­taa kor­vaa­maan ai­heut­ta­man­sa va­hin­ko. Va­hin­gois­ta on vii­py­mät­tä il­moi­tet­ta­va kans­li­aan.

Kiu­saa­mis­ta ei su­vai­ta, ja jo­kai­sel­la lu­ki­os­sam­me opis­ke­le­val­la ja työs­ken­te­le­väl­lä on eh­do­ton oi­keus ruu­miil­li­seen ja hen­ki­seen kos­ke­mat­to­muu­teen. Link­ki Kiu­saa­mis­ti­lan­tees­sa toi­mi­mi­nen.

Jo­kai­sen vel­vol­li­suus on huo­leh­tia omal­ta osal­taan lu­ki­on siis­tey­des­tä. Sii­vous­ku­luis­ta voi­daan las­kut­taa va­hin­gon ai­heut­ta­jaa. Ajo­neu­vot on py­sä­köi­tä­vä niil­le osoi­te­tuil­le pai­koil­le. Tapa­tur­man tai sai­raus­koh­tauk­sen sat­tu­es­sa on vii­py­mät­tä il­moi­tet­ta­va reh­to­ril­le, apu­lais­reh­to­ril­le, jol­le­kin opet­ta­jal­le tai ter­vey­den­hoi­ta­jal­le.

6. Päihteet ja tupakointi

Lu­ki­o­yh­tei­sön jä­sen ei saa esiin­tyä al­ko­ho­lin tai mui­den päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na eikä tuo­da nii­tä lu­ki­on alu­eel­le. Tu­pa­koin­ti (myös säh­kö­tu­pak­ka) ja nuus­kan käyt­tö on kiel­let­ty oppi­lai­tok­sen sisä­ti­lois­sa ja sen käy­tös­sä ole­vil­la ulko­a­lu­eil­la.

7. Lukiotilojen käyttö vapaa-aikana

Lupa lu­ki­o­ti­lo­jen käyt­töön ky­sy­tään reh­to­ril­ta. Ti­lai­suu­den jär­jes­te­lyis­tä on so­vit­ta­va etu­kä­teen reh­to­rin kans­sa ja teh­tä­vä tar­vit­ta­vat il­moi­tuk­set.

8. Sääntöjen voimassaolo

Jär­jes­tys­sään­nöt ovat voi­mas­sa luku­vuo­den työ­päi­vi­nä lu­ki­on alu­eel­la (tu­pa­koin­ti­kiel­to lain mu­kaan oppi­lai­tok­sen alu­eel­la aina) ja kai­kis­sa lu­ki­on ti­lai­suuk­sis­sa.

Asi­ois­sa, jois­ta ei jär­jes­tys­sään­nöis­sä tai oh­jeis­sa erik­seen mää­rä­tä, nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa lain­sää­dän­töä.

Asi­ois­sa, jois­ta ei jär­jes­tys­sään­nöis­sä tai oh­jeis­sa erik­seen mää­rä­tä, nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa lain­sää­dän­töä.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020