Perustietoa lukio-opinnoista

Lu­kio-opin­to­jen su­ju­va suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­mal­li­suut­ta ja va­lin­to­jen te­ke­mis­tä. Opis­ke­li­jan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det jak­soit­tai­seen työ­jär­jes­tyk­seen li­sään­ty­vät lu­kio-opin­to­jen ede­tes­sä. En­sim­mäi­se­nä luku­vuon­na opis­kel­laan pää­a­si­as­sa pa­kol­li­sia ai­nei­ta. Sy­ven­tä­vien ja so­vel­ta­vien kurs­sien myö­tä opis­ke­li­ja suun­taa koh­ti tu­le­vai­suut­ta: yli­op­pi­las­tut­kin­toa ja jat­ko-opin­to­ja.

Opis­ke­li­ja­koh­tais­ta suun­nit­te­lua oh­jaa­vat lu­ki­on oppi­mää­rään ja yo-tut­kin­toon liit­ty­vät mää­räyk­set sekä opis­ke­li­jan omat kiin­nos­tuk­sen koh­teet. Opin­to-oh­jel­maan ja yo-tut­kin­toon kan­nat­taa va­li­ta nii­tä ai­nei­ta, jot­ka mo­ti­voi­vat eni­ten. Si­säi­sen mo­ti­vaa­ti­on löy­ty­mi­nen opis­ke­luun ta­kaa hy­vän tu­lok­sen ja vie eteen­päin koh­ti hen­ki­lö­koh­tai­sia ta­voit­tei­ta.

Lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na teh­dään kol­me suun­ni­tel­maa:

Nämä kol­me suun­ni­tel­maa kyt­key­ty­vät toi­siin­sa. Opin­to-oh­jel­maan si­säl­ly­te­tään yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­den suo­rit­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­via kurs­se­ja. Jat­ko-opin­not voi­vat vaa­tia tiet­ty­jen ai­nei­den oppi­mää­rän osaa­mis­ta ja tiet­ty­jen ko­kei­den suo­rit­ta­mis­ta yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa.

Lu­ki­on opis­ke­li­ja vas­taa opis­ke­lus­taan ja suun­ni­tel­man­sa to­teut­ta­mi­ses­ta itse. Opet­ta­jat ovat opis­ke­lun oh­jaa­jia ja avus­ta­jia. Opis­ke­lu­oh­jei­ta an­ne­taan opin­to-oh­jauk­sen ja mui­den ai­nei­den oppi­tun­neil­la.

Lu­kio te­kee par­haan­sa an­taak­seen opis­ke­li­joil­leen hy­vät olo­suh­teet it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen ja ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen niin opis­ke­lus­sa kuin ur­hei­lus­sa­kin. Hy­viin tu­lok­siin sekä opis­ke­lus­sa että lu­ki­on toi­ses­sa eri­tyis­teh­tä­väs­sä ur­hei­lus­sa pää­see vain jat­ku­vil­la pon­nis­tuk­sil­la ja uut­te­ral­la, joh­don­mu­kai­sel­la työl­lä.

Opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­ma pe­rus­tuu lu­ki­ol­le hy­väk­syt­tyyn ope­tus­mi­nis­te­ri­ön tun­ti­ja­koon: ur­hei­li­jat (171/430/03) ja muut opis­ke­li­jat (val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 955/02). Kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta il­me­ne­vät luku­vuo­den ai­ka­na tar­jol­la ole­vat kurs­sit. Tun­ti­kaa­vio il­moit­taa, kuin­ka kurs­sit si­joit­tu­vat kou­lu­päi­vän ja -vii­kon eri tun­neil­le. Näi­den kah­den ja opin­to­jen suun­nit­te­lu­lo­mak­keen pe­rus­teel­la ku­kin opis­ke­li­ja laa­tii työ­jär­jes­tyk­sen­sä luku­vuo­den jo­kais­ta viit­tä jak­soa var­ten jo en­nen luku­vuo­den al­kua. Va­lin­nat teh­dään Wil­mas­sa suo­raan kurs­si­tar­jot­ti­mel­le. Kurs­se­ja voi va­li­ta Wil­man kaut­ta myös muis­ta kau­pun­gin lu­ki­ois­ta. Kurs­seis­ta ja nii­den si­säl­löis­tä saa tie­toa Wil­mas­ta koh­das­ta Ope­tus­suun­ni­tel­ma ja net­ti­sivuilta Opis­ke­li­jal­le -koh­das­ta.

Opin­to­tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että opis­ke­li­ja on täyt­tä­nyt 17 vuot­ta ja suo­rit­taa vä­hin­tään 20 kurs­sia luku­vuo­den ai­ka­na (10 kurs­sia syys­luku­kau­del­la ja 10 kurs­sia ke­vät­luku­kau­del­la). Jak­son työ­mää­rän tu­lee olla vä­hin­tään nel­jä suo­ri­tet­tua kurs­sia. Luku­ai­nei­den osal­ta Lah­den ly­se­on opis­ke­li­jan on lu­ki­on sään­tö­jen mu­kaan suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kol­me luku­ai­net­ta per jak­so ja  ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kak­si luku­ai­net­ta per jak­so. Työ­mää­rää kos­ke­vis­ta oh­jeis­ta voi poi­ke­ta reh­to­rin pe­rus­tel­lus­ta syys­tä an­ta­mal­la lu­val­la. Jos kol­man­te­na tai nel­jän­te­nä opis­ke­lu­vuo­te­na ei enää tule 10 kurs­sia / luku­kau­si, opin­to­tuen saa­mik­sek­si riit­tää kak­si kir­joi­tet­ta­vaa ai­net­ta ke­vään tai syk­syn yo-tut­kin­to­ker­ral­la.

Sa­man ai­neen eri kurs­sien käy­mi­nen sa­mas­sa jak­sos­sa: mi­kä­li kyse ei ole kurs­si­tar­jot­ti­meen sa­maan jak­soon mer­ki­tyis­tä uniik­ki­kurs­seis­ta (esim.  LI12 ja LI17) tai esim. pa­kol­li­ses­ta ja sy­ven­tä­väs­tä/so­vel­ta­vas­ta kurs­sis­ta, jot­ka on si­joi­tet­tu sa­maan jak­soon (esim. MAA03 ja MAA 11 tai KE05 ja KE06) on opis­ke­li­jan en­nen jak­son al­kua so­vit­ta­va ko. ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa lu­paa kurs­sien käy­mi­seen.  Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja.

Lu­ki­on työ päät­tyy päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­seen sekä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen. Päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää tiet­ty­jen kurs­sien suo­rit­ta­mis­ta, yli­op­pi­las­tut­kin­to hy­väk­sy­tyn arvo­sa­nan saa­mis­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non pa­kol­li­sis­sa ko­keis­sa. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa, kun lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat täyt­ty­neet. Sen si­jaan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen ei ole riip­pu­vai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta. Kum­paa­kin var­ten täy­tyy val­mis­tau­tua pit­kä­jän­tei­ses­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Luku­suun­ni­tel­mas­ta va­li­taan omien edel­ly­tys­ten ja ta­voit­tei­den mu­kai­set ai­neet ja ja­e­taan nii­den kurs­sit si­ten, että ta­voit­tee­seen pääs­tään kol­mes­sa vuo­des­sa, poik­keuk­sel­li­ses­ti nel­jäs­sä.  Hy­viä oh­jei­ta saat opin­to-op­paas­ta.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020