Kurssien suorittamistavat, uusintakokeet ja tukiopetus

Kurssin suorittaminen opetukseen osallistumalla

Pää­sään­töi­ses­ti lu­ki­on kurs­sit suo­ri­te­taan va­lit­se­mal­la kurs­sit tar­jot­ti­mel­ta omaan luku­jär­jes­tyk­seen ja osal­lis­tu­mal­la oppi­tun­neil­le omas­sa lu­ki­os­sa. Opis­ke­li­ja voi myös suo­rit­taa kurs­se­ja muis­sa kau­pun­gin lu­ki­ois­sa. Mak­sul­li­sia vaih­to­eh­to­ja ovat Lah­den yh­teis­kou­lun ai­kuis­lu­ki­on kurs­sit ja Ota­van opis­ton (aine­o­pis­ke­lu) verk­ko­kurs­sit. Lisä­tie­to­ja kurs­sien suo­rit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta saa opin­to-oh­jaa­jil­ta. Tuki­o­pe­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että opis­ke­li­jal­le on muo­dos­tu­nut oppi­ai­nees­ta opin­to­este, eikä hän ole lai­min­lyö­nyt opin­to­jaan kurs­sin ai­ka­na. Tuki­o­pe­tus­ta voi ky­syä suo­raan ai­neen­o­pet­ta­jal­ta. Tuki­o­pe­tus­ta ei an­ne­ta, jos opis­ke­li­ja on jät­tä­nyt teh­tä­vät te­ke­mät­tä tai hä­nel­lä on muis­ta kuin sai­rau­des­ta ai­heu­tu­nei­ta pois­sa­o­lo­ja. Tuki­o­pe­tus­ta ei an­ne­ta lu­ki­o­ai­ka­na teh­ty­jen loma­mat­ko­jen vuok­si.

Kurssien hyväksilukeminen

To­dis­tuk­set hy­väk­si­lu­ke­mis­ta var­ten toi­mi­te­taan reh­to­ri Tero Mat­ka­nie­mel­le. Reh­to­ri an­taa lisä­tie­to­ja hy­väk­si­lu­et­ta­vis­ta kurs­seis­ta.

Itsenäinen suorittaminen

Lu­ki­o­a­se­tuk­sen 810/98 § 4 mu­kai­ses­ti reh­to­ri voi myön­tää opis­ke­li­jal­le lu­van suo­rit­taa osan opin­nois­ta ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta. Lupa on anot­ta­va kir­jal­li­ses­ti reh­to­ril­ta en­nen jak­son al­kua ja se on voi­mas­sa mää­rä­ajan, enin­tään luku­vuo­den lop­puun saak­ka. Opis­ke­li­ja tu­los­taa Kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen it­se­näi­ses­ti -lo­mak­keen Wil­man Tu­los­teet -koh­das­ta ja ha­kee it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen lau­sun­toa en­sin ai­neen­o­pet­ta­jal­ta. Reh­to­ri te­kee pää­tök­sen lau­sun­non pe­rus­teel­la. Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan it­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta kurs­sis­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana.

Lu­van saa­mi­nen it­se­näis­tä kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta var­ten on pe­rus­tel­tua opis­ke­lu­jen no­peut­ta­mi­sen, kurs­si­tar­jot­ti­men sol­mu­koh­tien (esim. kurs­sien pääl­lek­käi­syy­den) tai muun pä­te­vän syyn ta­kia. It­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen pe­rus­läh­tö­koh­ta­na on vä­hin­tään arvo­sana 8 ai­kai­sem­mis­ta kurs­seis­ta. Ai­em­min hy­väk­syt­tyä kurs­sia tai arvo­sa­nal­la 4 suo­ri­tet­tua kurs­sia ei voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti. Kes­key­te­tyn kurs­sin (K) it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen lu­paa voi anoa vas­ta seu­raa­va­na luku­vuon­na. Eng­lan­nin kurs­seis­ta ei  pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia. Abi­kurs­se­ja (Koh­ti yli­op­pi­las­tut­kin­toa -kurs­sit eri ai­neis­sa) ei saa suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti. Tent­ti­lu­pia voi opis­ke­li­jal­la olla yleen­sä voi­mas­sa enin­tään yksi ker­ral­laan.

Kurs­sin tent­ti­mi­seen liit­ty­vät suo­ri­tuk­set tu­lee pa­laut­taa yh­tei­ses­ti so­vit­tui­na päi­vi­nä. Kun teh­tä­vät on pa­lau­tet­tu so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti, on opis­ke­li­jal­la oi­keus osal­lis­tua kurs­sin ko­kee­seen. Kurs­sin ko­kee­seen osal­lis­tu­taan pää­sään­töi­ses­ti ky­sei­sen kurs­sin koe­päi­vä­nä koe­vii­kol­la.

Muualla suoritettavat opinnot

Opin­to-oh­jel­maan voi si­säl­lyt­tää verk­ko­lu­ki­os­sa, ai­kuis­lu­ki­os­sa, kesä­lu­ki­os­sa tai -yli­o­pis­tos­sa, kan­sa­lais­o­pis­tos­sa tai muus­sa oppi­lai­tok­ses­sa suo­ri­tet­ta­via kurs­se­ja. Ur­hei­lu­val­men­nuk­ses­ta tai muus­ta ta­voit­teel­li­ses­ta har­ras­tus­toi­min­nas­ta voi myös saa­da kurs­se­ja. Kesä- ja ai­kuis­lu­ki­os­sa suo­ri­tet­ta­vien kurs­sien osal­ta on syy­tä etu­kä­teen tar­kis­taa kurs­sien vas­taa­vuus ja lu­ki­on opin­toi­hin hy­väk­sy­mi­nen. Suo­ri­tuk­ses­ta tar­vi­taan aina to­dis­tus. Har­ras­tus­toi­min­nas­sa ja ur­hei­lu­val­men­nuk­ses­sa suo­ri­tet­ta­vis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta on so­vit­ta­va reh­to­rin kans­sa etu­kä­teen.

Opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mi­ses­ta lu­ki­on oppi­mää­rään päät­tää reh­to­ri Tero Mat­ka­nie­mi.

Uusintaoikeus ja uusintakokeet

Uu­sin­ta­oi­keus kos­kee vain kurs­se­ja, jois­ta opis­ke­li­ja on saa­nut hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4). Uu­sin­ta­oi­keus ei kos­ke vil­pin tai kes­ken jät­tä­mi­sen ta­kia hy­lät­tyä kurs­sia eikä kurs­sia, jon­ka ko­kees­sa opis­ke­li­ja on jät­tä­nyt tyh­jän pa­pe­rin. Hy­väk­sy­tys­ti ar­vi­oi­dun kurs­sin voi uu­sia vain käy­mäl­lä sen uu­des­taan.

Uu­sin­ta­koe­ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua kurs­si­ko­keen suo­rit­ta­ja­na myös opis­ke­li­ja, joka on ol­lut hy­väk­sy­tys­tä syys­tä pois­sa var­si­nai­se­na koe­päi­vä­nä. Uu­sin­ta­koe­ti­lai­suu­des­sa voi suo­rit­taa myös kurs­sin puut­tu­van kir­jal­li­sen osi­on, esi­mer­kik­si ai­neen.

Jos it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen päät­tää nor­maa­li kurs­si­koe, se pi­tää suo­rit­taa hy­väk­sy­tys­ti. Uu­sin­ta­mah­dol­li­suut­ta ei ole.

Uu­sin­ta­koe jär­jes­te­tään jak­soit­tain noin kak­si viik­koa edel­li­sen jak­son päät­ty­mi­sen jäl­keen. Vii­den­nen jak­son uu­sin­ta­koe on elo­kuus­sa. Opis­ke­li­jan on osal­lis­tut­ta­va heti seu­raa­vaan uu­sin­ta­ko­kee­seen. Elo­kuun uu­sin­ta­ko­kees­sa voi suo­rit­taa opet­ta­jan kans­sa so­vi­tus­ti myös ai­em­pien jak­so­jen ko­kei­ta (ns. räs­ti­koe). Kurs­sin opet­ta­ja voi myön­tää lu­van poik­keuk­seen. Abi­tu­rient­tien räs­ti­ko­keet jär­jes­te­tään huh­ti­kuun uu­sin­ta­koe­päi­vä­nä.

Uu­sin­ta­ko­kee­seen il­moit­tau­du­taan säh­köi­ses­ti lo­mak­keel­la, joka ava­taan www.lah­den­ly­seo.fi-opis­ke­li­ja­si­vul­la en­nen koe­viik­koa. Jos lo­ma­ke ei näy en­sim­mäi­sel­lä si­vul­la, va­lit­se va­li­kos­ta toi­nen sivu. Il­moit­tau­tu­mis­link­ki on näh­tä­vil­lä myös py­sy­vä­nä tie­dot­tee­na Wil­mas­sa. Il­moit­tau­du ko­kee­seen hy­vis­sä ajoin, kos­ka myö­häs­ty­nei­tä il­moit­tau­tu­mi­sia ei huo­mi­oi­da. Uu­sin­ta­ko­kees­sa voi ker­ral­la suo­rit­taa enin­tään kak­si ko­et­ta. En­sim­mäi­nen koe pi­tää pa­laut­taa en­nen kuin saa toi­sen. Yh­teen ko­kee­seen saa käyt­tää ai­kaa enin­tään kak­si tun­tia.

Uu­sin­ta­koe­oi­keu­den me­net­tää, jos jät­tää saa­pu­mat­ta il­moit­tau­tu­maan­sa uu­sin­ta­ko­kee­seen. Poik­keuk­se­na täs­tä on en­nak­koon il­moi­tet­tu pe­ruu­tus ja luo­tet­ta­vas­ti osoi­tet­tu sai­raus­pois­sa­olo.

Tukiopetus

Kes­kus­te­le mah­dol­li­ses­ta tuki-ope­tus­tar­pees­ta ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. Ensi­si­jai­ses­ti ryh­mä­muo­tois­ta tuki­o­pe­tus­ta on mah­dol­lis­ta saa­da, jos opis­ke­li­ja tun­nol­li­ses­ta opis­ke­lus­ta huo­li­mat­ta on ajau­tu­nut tai ajau­tu­mas­sa opin­to­es­tee­seen.

Lu­ki­on oppi­mää­rään kuu­luu vä­hin­tään 75 kurs­sia. Oppi­mää­rä tu­lee suo­rit­taa enin­tään nel­jäs­sä vuo­des­sa.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020