Aine- ja kurssivalinnat ja niiden muutokset

Kurssien määrä

Lu­ki­on mi­ni­mi­kurs­si­mää­rä on 75 kurs­sia. Sy­ven­tä­viä kurs­se­ja tu­lee va­li­ta vä­hin­tään 10, li­säk­si eri­tyis­lin­joil­la on omat vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sen­sa. Suo­si­tel­ta­vaa on va­li­ta enem­män kuin vaa­dit­ta­va mi­ni­mi­kurs­si­mää­rä, esim. vä­hin­tään 77-80 kurs­sia. En­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­den suo­si­tel­laan ot­ta­van vä­hin­tään 30 kurs­sia ja kol­man­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­den 15 kurs­sia, mi­kä­li ai­koo suo­rit­taa lu­ki­on kol­mes­sa vuo­des­sa.

Aine- ja kurssivalinnat

Säh­köi­nen aine­va­lin­ta­kort­ti täy­te­tään lu­ki­oon ha­et­ta­es­sa. En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat te­ke­vät kurs­si­va­lin­nat kesä­kuun vas­taan­otto­päi­vä­nä tu­to­rei­den ja ryh­män­oh­jaa­jan tu­ke­ma­na.  En­sim­mäi­sen jak­so luku­jär­jes­tys tar­kis­te­taan ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa en­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä ja 2.-5. jak­sot opin­to-oh­jaa­jan kans­sa OP01-kurs­sil­la. Jat­ka­vat opis­ke­li­jat te­ke­vät kurs­si­va­lin­nat seu­raa­val­le luku­vuo­del­le Wil­mas­sa huh­ti-tou­ko­kuus­sa erik­seen il­moi­tet­ta­va­na ai­ka­na. Kurs­si­tar­jo­tin on nä­ky­vil­lä Wil­mas­sa.

Kurssivalintojen muuttaminen

Seu­raa­van jak­son kurs­si­va­lin­to­ja voi muut­taa opin­to-oh­jaa­jan kaut­ta päät­ty­vän jak­son koe­vii­kon en­sim­mäi­seen päi­vään men­nes­sä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja ha­lu­aa suo­rit­taa use­am­pia ai­neen kurs­se­ja sa­mas­sa jak­sos­sa, tu­lee opis­ke­li­jan kes­kus­tel­la etu­kä­teen ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. Mi­kä­li ai­neen­o­pet­ta­ja hy­väk­syy muu­tok­sen, kurs­si­muu­tok­set teh­dään opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Ainevalintojen ja oppimäärän muuttaminen

Va­li­tes­saan ai­neen opis­ke­li­ja si­tou­tuu ot­ta­maan sen ai­neen kurs­se­ja il­moit­ta­man­sa mää­rän. Jos opis­ke­li­ja ha­lu­aa muut­taa aine­va­lin­to­jaan (esim. pit­kän ma­te­ma­tii­kan ly­hy­een), hä­nen pi­tää kes­kus­tel­la ai­kees­ta ai­neen­o­pet­ta­jan ja opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Pit­kän ma­te­ma­tii­kan tai vie­rai­den kiel­ten oppi­mää­rän voi vaih­taa ly­hy­ek­si oppi­mää­räk­si min­kä kurs­sin jäl­keen ta­han­sa. Ly­hy­en oppi­mää­rän päät­tö­arvo­sana pit­käs­tä ly­hy­een vaih­det­ta­es­sa mää­räy­tyy pää­sään­töi­ses­ti ai­neen ly­hy­en oppi­mää­rän pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien mu­kaan.

Pit­kän ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rän hy­väk­sy­tyt kurs­sit las­ke­taan ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan koko­nais­kurs­si­mää­rään. Seu­raa­vat ma­te­ma­tii­kan kurs­sit vas­taa­vat si­säl­löil­tään toi­si­aan:

OPE­TUS­SUUN­NI­TEL­MAN (LOPS2016) MU­KAAN

Muut pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­set opin­not voi­vat olla ly­hy­en oppi­mää­rän sy­ven­tä­viä tai pai­kal­li­sia so­vel­ta­via kurs­se­ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la. Jos opis­ke­li­ja pyy­tää, hä­nel­le tu­lee jär­jes­tää mah­dol­li­suus lisä­näyt­töi­hin osaa­mis­ta­son to­te­a­mi­sek­si. Siir­ryt­tä­es­sä ly­hy­em­mäs­tä pi­tem­pään oppi­mää­rään voi­daan opis­ke­li­jal­ta edel­lyt­tää lisä­näyt­tö­jä, ja täs­sä yh­tey­des­sä myös arvo­sana har­ki­taan uu­del­leen. Opis­ke­li­ja voi opis­kel­la myös toi­sen oppi­mää­rän kurs­se­ja oppi­mää­rää vaih­ta­mat­ta. Hä­nen tu­lee kui­ten­kin nou­dat­taa kurs­sien suo­si­tel­tua suo­ri­tus­jär­jes­tys­tä. Täl­löin ky­sei­set kurs­sit voi­daan lu­kea hy­väk­si opis­ke­li­jan var­si­nai­sen oppi­mää­rän sy­ven­tä­vik­si tai pai­kal­li­sik­si so­vel­ta­vik­si kurs­seik­si ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la. Suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­tä poik­ke­a­mi­ses­ta opis­ke­li­jan on neu­vo­tel­ta­va ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa.

Oppi­mää­rää vaih­det­ta­es­sa pit­kän oppi­mää­rän kurs­sien arvo­sa­nat siir­ty­vät suo­raan ly­hyi­den kurs­sien arvo­sa­noik­si. Kurs­si­suo­ri­tus­ta ei saa niis­tä pit­kän ma­te­ma­tii­kan hy­lä­tyis­tä kurs­seis­ta (arvo­sana 4 tai K), jot­ka ei­vät vas­taa mi­tään ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kurs­sia. Koko­nais­kurs­si­mää­rään ei las­ke­ta pit­kän oppi­mää­rän kurs­sia, jon­ka si­säl­tö vas­taa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­man ly­hy­en oppi­mää­rän kurs­sin si­säl­töä. Opis­ke­li­jan pyy­tä­es­sä jär­jes­te­tään ns. osaa­mis­taso­tent­ti, jos­sa pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta siir­ty­nyt­tä arvo­sa­naa voi pyr­kiä ko­rot­ta­maan ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan vas­taa­van kurs­sin ko­keel­la. Il­moit­tau­tu­mi­nen teh­dään nor­maa­lin uu­sin­ta­il­moit­tau­tu­mi­sen kaut­ta Lah­den ly­se­on net­ti­si­vuil­la ja li­säk­si pa­lau­te­taan ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jal­le Kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen it­se­näi­ses­ti -lo­ma­ke, jo­hon on mer­kit­ty pe­rus­te­luk­si ”osaa­mis­taso­tent­ti” . Osaa­mis­taso­tent­tiä voi anoa myös sel­lai­sel­le pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan siir­re­tyl­le kurs­sil­le, jon­ka arvo­sana on nel­jä.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020