Kurssien suoritusjärjestys

Kurs­si­suo­si­tuk­set eri luku­vuo­sil­le on mer­kit­ty Opin­to­jen suun­nit­te­lu­lo­mak­kee­seen, joka löy­tyy Lah­den ly­se­on net­ti­sivuilta Opis­ke­li­jal­le -koh­das­ta.

Suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­tä poik­ke­a­mi­ses­ta opis­ke­li­jan on neu­vo­tel­ta­va ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa.  Va­lin­to­ja teh­des­sä on hyvä va­li­ta en­sim­mäi­se­nä kurs­sit, joi­ta tar­jo­taan vain ker­ran luku­vuo­des­sa (esim. SAA, RAA). Kie­lis­sä ja ma­te­ma­tii­kas­sa kurs­sit suo­ri­te­taan yleen­sä nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä. Re­aa­li­ai­neis­sa kurs­si 1 en­sin ja sen jäl­keen suo­si­tel­laan pää­sään­töi­ses­ti nu­me­ro­jär­jes­tys­tä. Tu­tus­tu opet­ta­jien an­ta­miin aine­koh­tai­siin vink­kei­hin:

LOPS 2016  KURS­SIEN SUO­RI­TUS­JÄR­JES­TYK­SES­TÄ

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020