Arviointi

Ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja kan­nus­ta­vaa ja sen tu­lee tu­kea ta­voit­teel­lis­ta op­pi­mis­ta. Opis­ke­li­jan per­soo­na tai tem­pe­ra­ment­ti ei saa vai­kut­taa ar­vi­oin­tiin. Pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan arvo­sa­noin (4-10). Poik­keuk­se­na ovat opin­to-oh­jauk­sen kurs­sit, jot­ka ar­vi­oi­daan S-mer­kin­näl­lä. So­vel­ta­vat kurs­sit ar­vi­oi­daan ku­ten ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mai­ni­taan joko suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä tai nu­me­roin. Kurs­si­arvo­sa­naan vai­kut­ta­vat jat­ku­va näyt­tö, tun­ti­työs­ken­te­ly, koti­teh­tä­vien ja mui­den kurs­siin kuu­lu­vien teh­tä­vien te­ke­mi­nen sekä kurs­si­koe. Kurs­sin voi ar­vi­oi­da il­man kurs­si­ko­et­ta. Täl­löin kurs­siin si­säl­tyy esim. suul­li­nen koe, ra­port­ti, esi­tel­mä, pro­jek­ti­työ tai muu näyt­tö. Joil­la­kin kurs­seil­la hy­väk­syt­ty arvo­sana edel­lyt­tää esim. suul­li­sia esi­tyk­siä ja  tut­kiel­mia. Jos opis­ke­li­ja jää kiin­ni vil­pis­tä, esi­mer­kik­si lunt­taa­mi­ses­ta ja pla­gi­oin­nis­ta, hä­nen kurs­sin­sa hy­lä­tään ja ar­vi­oi­daan arvo­sa­nal­la K (ei uu­sin­ta­koe­mah­dol­li­suut­ta).

Kurssien keskeyttäminen (X:t ja K:t)

X-mer­kin­tä, joka joh­tuu puut­tu­vas­ta ko­kees­ta, on suo­ri­tet­ta­va pois seu­raa­vas­sa uu­sin­nas­sa. Eri­tyis­ti­lan­teis­sa, ku­ten sai­raus­ta­pauk­ses­sa, jär­jes­te­lys­tä so­vi­taan opet­ta­jan kans­sa. X-mer­kin­nän saa, jos kaik­kia pois­sa­o­lo­ja ei ole sel­vi­tet­ty tai suo­ri­tus on jää­nyt kes­ken yk­sit­täi­sen ta­hat­to­man ereh­dyk­sen ta­kia:

K mer­ki­tään, jos:

K-mer­kin­näs­tä seu­raa:

Jak­so­ar­vi­oin­nis­sa mer­kin­tä X tar­koit­taa, että kurs­sin suo­ri­tus on kes­ken.

An­ta­es­saan X:n tai K:n opet­ta­ja mer­kit­see Wil­man ar­vi­oin­nin li­sä­tie­to­ja­koh­taan pe­rus­te­lut. Opis­ke­li­ja nä­kee lisä­tie­dot Wil­man Opin­not-koh­das­sa Suo­ri­tuk­set-väli­leh­del­lä klik­kaa­mal­la ai­neen ja kurs­sin edes­sä ole­vaa plus­merk­kiä. Jos opis­ke­li­ja ei ole suo­rit­ta­nut X-mer­kin­tää an­ne­tus­sa mää­rä­a­jas­sa, opet­ta­ja ar­vi­oi kurs­sin K:lla.

Etenemiseste

Ete­ne­mis­este tar­koit­taa sitä, että opis­ke­li­jal­la ei ole oi­keut­ta osal­lis­tua oppi­ai­neen seu­raa­vil­le kurs­seil­le.

Ete­ne­mis­este syn­tyy, jos oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta ja opis­ke­li­jan jo suo­rit­ta­mis­ta val­ta­kun­nal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja (4) on enem­män kuin 1/3. Ete­ne­mis­este tu­lee voi­maan kol­men opis­kel­lun kurs­sin jäl­keen. (Lu­ki­o­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit ei­vät vai­ku­ta ete­ne­mis­es­tee­seen.)

Hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja (4) saa siis olla oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta seu­raa­va mää­rä: tun­ti­ja­os­sa 3-5 kurs­sia: 1 hy­lät­ty tun­ti­ja­os­sa 6-8 kurs­sia: 2 hy­lät­tyä tun­ti­jaon 9:stä tai use­am­mas­ta kurs­sis­ta: 3 hy­lät­tyä

Oppimäärän vaihtaminen

Oppi­mää­rää vaih­det­ta­es­sa pit­kän oppi­mää­rän kurs­sien arvo­sa­nat siir­ty­vät ly­hyi­den kurs­sien arvo­sa­noik­si. Kurs­si­suo­ri­tus­ta ei saa niis­tä pit­kän ma­te­ma­tii­kan hy­lä­tyis­tä kurs­seis­ta, jot­ka ei­vät vas­taa mi­tään ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kurs­sia. Opis­ke­li­jan pyy­tä­es­sä jär­jes­te­tään koe osaa­mis­ta­son to­te­a­mi­sek­si ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta, joi­hin arvo­sana on siir­ty­nyt pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta.

Päättöarvosanat

Opis­ke­li­jan oppi­ai­neen arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien  pa­kol­lis­ten ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­ty­jen val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien kurs­si­arvo­sa­no­jen arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na. Mai­ni­tuis­ta opin­nois­ta opis­ke­li­jal­la saa olla hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja enin­tään seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­lu­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opis­kel­tu­ja pa­kol­li­sia ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­ty­jä val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja 1 – 2, 3 – 5, 6 – 8, 9 tai enem­män ja jois­ta voi olla hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja enin­tään vas­taa­vas­ti 0, 1, 2, 3. Opet­ta­ja voi huo­mi­oi­da so­vel­ta­vat kurs­sit ko­rot­ta­vi­na päät­tö­arvo­sa­naa las­ket­ta­es­sa. Opet­ta­ja voi har­kin­tan­sa mu­kaan ko­rot­taa opis­ke­li­jan päät­tö­arvo­sa­naa. Opis­ke­li­ja on oi­keu­tet­tu eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa hä­nen suo­rit­ta­man­sa oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää vain kak­si kurs­sia.

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät edel­lä esi­te­tyl­lä ta­val­la hy­väk­sy­tys­ti ja lu­ki­on vä­him­mäis­kurs­si­mää­rä 75 kurs­sia täyt­tyy.

Opis­ke­li­ja voi yrit­tää ko­rot­taa päät­tö­arvo­sa­naan­sa lu­kio-opin­to­jen lo­pus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä koko oppi­mää­rää kä­sit­te­le­vis­sä ten­teis­sä. Nii­hin il­moit­tau­du­taan erik­seen.

Valinnainen ryhmänohjauskurssi

3 vuo­den ai­ka­na sal­li­taan

Ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja kan­nus­ta­vaa.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020