Poissaolot, myöhästymiset ja läsnäolovapautukset

Lu­ki­o­laki 25§: Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta.

Pois­sa­o­lo­ja voi opis­ke­li­jal­la olla kurs­sia koh­ti enin­tään vii­si, jot­ta kurs­si voi­daan ar­vi­oi­da. Ur­hei­li­joi­den val­men­nus- ja kil­pai­lu­mat­ko­jen ai­heut­ta­mat pois­sa­olot sekä pit­kään sai­ras­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den pois­sa­olot voi­daan kä­si­tel­lä erik­seen. Lah­den ly­se­on edus­tus­teh­tä­viä ei las­ke­ta vii­den pois­sa­olon ko­ko­nai­suu­teen. Kai­kil­la ensi ker­taa ky­sei­sen ai­neen yli­op­pi­las­ko­kee­seen osal­lis­tu­vil­la on oi­keus olla edel­tä­vä päi­vä pois­sa ope­tuk­ses­ta. Jos yli­op­pi­las­tut­kin­to­koe on maa­nan­tai­na, edel­lis­tä per­jan­tai­ta ei myön­ne­tä va­paak­si. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­ko­kei­ta edel­tä­vän päi­vän pois­sa­olo­va­pau­tus ei kos­ke ko­kei­ta. Yo-tut­kin­to­pois­sa­o­lo­ja ja lu­ki­on edus­tus­teh­tä­viä ei las­ke­ta vii­den pois­sa­olo­tun­nin mää­rään, yo-ko­et­ta edel­tä­vä pois­sa­olo­päi­vä las­ke­taan. Läs­nä­olo­va­pau­tuk­set ha­e­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vii­meis­tään kol­me työ­päi­vää etu­kä­teen.

Kaik­ki läs­nä­olo­va­pau­tuk­set on anot­ta­va etu­kä­teen ryh­män­oh­jaa­jal­ta (yksi tun­ti – kol­me työ­päi­vää) ja apu­lais­reh­to­ril­ta (4 – 15 työ­päi­vää) ja reh­to­ril­ta kir­jal­li­ses­ti  (yli 15 työ­päi­vää). Ha­ke­mus lä­he­te­tään säh­köi­ses­ti Wil­man kaut­ta (HA­KE­MUK­SET – LUO HA­KE­MUS – LÄS­NÄ­OLO­VA­PAU­TUS). Sai­raus­pois­sa­olot ja yl­lät­tä­vät me­not, joi­ta ei ole voi­tu tie­tää etu­kä­teen on sel­vi­tet­tä­vä seit­se­män ka­len­te­ri­päi­vän ku­lu­es­sa pois­sa­o­los­ta. Niis­tä on kui­ten­kin vä­lit­tö­mäs­ti il­moi­tet­ta­va ryh­män­oh­jaa­jal­le. Yli 2 viik­koa kes­tä­väs­tä sai­raus­pois­sa­o­los­ta on toi­mi­tet­ta­va lää­kä­rin­to­dis­tus. Kaik­ki jak­son pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä Wil­man kaut­ta tai pois­sa­olo­sel­vi­tys­lo­mak­keel­la ryh­män­oh­jaa­jal­le tai apu­lais­reh­to­ril­le ja kir­jal­li­ses­ti reh­to­ril­le (yli 15 työ­päi­vän pois­sa­olot)  luo­tet­ta­vas­ti vii­kon ku­lu­es­sa pois­sa­o­los­ta. Pe­rus­sään­tö on, että pois­sa­olot sel­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian. Koe­vii­kon ja pa­lau­tus­päi­vän pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä vii­kon ku­lu­es­sa.

Kurs­si, joka si­säl­tää sel­vit­tä­mät­tö­miä tai lu­vat­to­mia pois­sa­o­lo­ja voi tuot­taa arvo­sa­nak­si K:n. Alle 18-vuo­ti­as opis­ke­li­ja  ei voi itse sel­vit­tää pois­sa­o­lo­jaan. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa ja ha­kee läs­näo­lo­va­pauk­sen. Yk­sit­täi­sen ereh­dyk­sen tai ta­hat­to­man lai­min­lyön­nin seu­rauk­se­na kurs­si voi­daan ar­vi­oi­da X:llä, mikä an­taa opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den täy­den­tää näyt­tö­jään, jol­loin kurs­si voi­daan ar­vi­oi­da vii­meis­tään sa­man jak­son uu­sin­ta­ko­kee­seen men­nes­sä ja 5. jak­son osal­ta seu­raa­van luku­vuo­den 1. jak­sos­sa. Tar­vit­ta­vas­ta näy­tös­tä päät­tää kurs­sin opet­ta­ja. Pois­sa­olot oppi­tun­neilta voi­vat ai­heut­taa kurs­si­arvo­sa­nan ale­ne­mi­sen tai K-arvo­sa­nan puut­tu­van näy­tön vuok­si.

Oppi­tun­nil­ta myö­häs­ty­mi­nen tu­lee sel­vit­tää vä­lit­tö­mäs­ti ko. tun­nin opet­ta­jal­le. Jos myö­häs­ty­mi­nen kos­kee suu­rin­ta osaa oppi­tun­nis­ta, se mer­ki­tään pois­sa­o­lok­si. Vii­des hy­väk­sy­mä­tön myö­häs­ty­mi­nen kurs­sin oppi­tun­nil­ta voi tuot­taa kurs­sin arvo­sa­nak­si K:n. Opet­ta­ja päät­tää, voi­ko hän hy­väk­syä jon­kin opis­ke­li­jas­ta riip­pu­mat­to­man myö­häs­ty­mi­sen syyn. Opis­ke­li­jan tu­lee itse to­dis­taa myö­häs­ty­mi­sen syy.

Luku­vuo­si­suun­ni­tel­man yh­tei­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa (esim. juh­lis­sa tai nii­tä kor­vaa­vis­sa ti­lai­suuk­sis­sa) läs­nä­olo­vel­vol­li­suus on kai­kil­la. Jos opis­ke­li­jal­la on lu­vat­to­mia pois­sa­o­lo­ja ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ois­ta, juh­lis­ta ja muis­ta luku­vuo­si­suun­ni­tel­maan kuu­lu­vis­ta yh­tei­si­sis­tä ti­lai­suuk­sis­ta, opis­ke­li­ja ei saa kurs­sin OP7 suo­ri­tus­ta.

Tarkennuksia läsnäolovapautuksiin

Lu­ki­o­laki 25 §: “Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta.”

Ano­muk­ses­ta läs­nä­olo­va­pau­tus voi­daan myön­tää:

Läs­nä­olo­va­pau­tuk­sia ei myön­ne­tä:

“Kaik­ki jak­son pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä ryh­män­oh­jaa­jal­le tai apu­lais­reh­to­ril­le vii­kon ku­lu­es­sa pois­sa­o­los­ta.”

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020