Ylioppilastutkinto

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­luu pa­kol­li­se­na ai­nee­na äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus ja kol­me muu­ta ai­net­ta, jot­ka opis­ke­li­ja va­lit­see ryh­mäs­tä: toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li (ruot­si), vie­ras kie­li, ma­te­ma­tiik­ka ja re­aa­li. Pa­kol­lis­ten ko­kei­den li­säk­si ko­ke­laan suo­si­tel­laan osal­lis­tu­van yh­teen tai use­am­paan yli­mää­räi­seen ko­kee­seen.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi suo­rit­taa ker­ral­la tai enin­tään kol­men pe­räk­käi­sen tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na. Tut­kin­to­ja jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa: ke­vääl­lä ja syk­syl­lä. Opis­ke­li­ja voi aloit­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set joko ke­vääl­lä tai syk­syl­lä. Ke­vään ko­kei­siin il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta mar­ras­kuus­sa ja syk­syn ko­kei­siin tou­ko­kuus­sa. Tar­kem­mat ajat il­moi­te­taan verk­ko­si­vun ka­len­te­ris­sa. Il­moit­tau­tu­mi­nen ja aine­va­lin­ta ovat si­to­via. Ke­vään ko­kei­siin voi­vat osal­lis­tua sel­lai­set opis­ke­li­jat, jot­ka saa­vat opis­kel­luik­si osal­lis­tu­mi­seen oi­keut­ta­vat kurs­sit en­nen pen­kin­pai­na­jai­sia. Syk­syn ko­kei­siin saa osal­lis­tua, jos tar­vit­ta­vat kurs­sit on opis­kel­tu edel­li­sen luku­vuo­den lop­puun men­nes­sä tai reh­to­rin kans­sa erik­seen so­pi­mal­la vii­meis­tään syk­syn 1. jak­son ai­ka­na. Reh­to­ri pi­tää ko­ke­lail­le en­nen syk­syn ja ke­vään yo-tut­kin­to­ker­to­ja in­fon, jos­sa käy­dään läpi yli­op­pi­las­tut­kin­non käy­tän­nön toi­meen­pano ja oh­jeet. Tie­do­te in­fos­ta jul­kais­taan Lah­den ly­se­on net­ti­si­vuil­la. Li­säk­si ko­ke­laan on tär­ke­ää tu­tus­tua yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan si­vui­hin osoit­tees­sa www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi. Siel­lä on mm. koe­koh­tai­sia mää­räyk­siä ja oh­jei­ta sekä tie­do­te ko­ke­lail­le.

Ko­ke­laal­le, joka on hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut tut­kin­non pa­kol­li­set ko­keet mut­ta joka ei saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tus­ta tai muu­ta vas­taa­vaa to­dis­tus­ta, lau­ta­kun­ta an­taa to­dis­tuk­sen hy­väk­syt­ty­jen ko­kei­den suo­rit­ta­mi­ses­ta. Täl­lai­nen to­dis­tus an­ne­taan myös tut­kin­toa suo­rit­ta­val­le ko­ke­laal­le, joka sal­li­tus­sa ajas­sa on hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut vain osan ko­keis­ta. Lau­ta­kun­nan an­ta­man to­dis­tuk­sen saa myös eril­li­sen ko­keen suo­rit­ta­ja sekä yli­op­pi­las, joka tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen jäl­keen on uu­si­nut ko­kei­ta tai täy­den­tä­nyt tut­kin­to­aan.

Arviointi

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­den arvo­sa­nat:

lau­da­tur (L) = 10

exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur (E) = 9

mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur (M) = 8

cum lau­de ap­pro­ba­tur (C) = 7

lu­ben­ter ap­pro­ba­tur (B) = 6

ap­pro­ba­tur (A) = 5

im­pro­ba­tur (I)= hy­lät­ty

Ylioppilasjuhlat

Lah­den ly­seo jär­jes­tää yli­oppi­laik­si val­mis­tu­vil­le juh­lat it­se­näi­syys­päi­vä­nä ja ke­vät­luku­kau­den päät­tö­päi­vä­nä. Sy­kyyn juh­la pi­de­tään Ris­tin­kir­kos­sa ja ke­vään juh­la Vesi­jär­vi­hal­lis­sa Lah­den Mes­su­kes­kuk­ses­sa.

Lah­den ly­se­os­sa käy­te­tään yli­op­pi­las­lak­kia, joka on val­koi­nen, mus­ta­reu­nai­nen lak­ki. Ly­se­on yli­op­pi­las­la­kis­sa on val­koi­nen sa­met­ti­pääl­li­nen ja mus­ta sa­met­ti­reu­nus, kova lip­pa ja sekä kul­lan­vä­ri­nen ko­kar­di, jon­ka koko voi vaih­del­la. La­kis­sa ei ole kir­jai­lu­ja, eikä mui­ta­kaan vi­ri­tyk­siä. Ruot­sin­kie­li­set yli­op­pi­laat käyt­tä­vät 22 mm lyy­ria ja suo­men­kie­li­set 10, 12, 14 tai 16 mm lyy­ria. Yli­op­pi­las­la­kin vuo­rin vä­rit ovat tun­nus yli­op­pi­laan kuu­lu­mi­ses­ta omaan maa­kun­taan­sa. Ny­ky­ään tyy­pil­li­sin vuo­ri on yleis­isän­maal­li­sen sini­val­koi­nen.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi suo­rit­taa ker­ral­la tai enin­tään kol­men pe­rät­täi­sen tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020