Ryhmänohjaus, opinto-ohjaus ja erityisopetus

Ryhmänohjaus

Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot (ROT) pi­de­tään yk­kös­vuo­si­kurs­si­lai­sil­le tors­tai­sin klo 9.30 ja sen kes­ton mää­rit­te­lee ku­kin ryh­män­oh­jaa­ja. Muil­la vuo­si­kurs­seil­la ryh­män­oh­jaus pi­de­tään vain jak­son en­sim­mäi­se­nä ja vii­mei­se­nä tors­tai­na klo 9.30 ja li­säk­si tar­peen mu­kaan. Mui­na tors­tai­päi­vi­nä ryh­män­oh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa. Tors­tai­sin päi­vä aloi­te­taan joka ta­pauk­ses­sa klo 8.15, pait­si lii­kun­nan ope­tus klo 8.00. Ryh­män­oh­jaa­jan ni­men pe­räs­sä oh­jaus­ryh­män koti­luok­ka.

1A Pet­ri Kur­ki (Otb2), opo Mer­ja Val­ta­nen
1B Sir­pa Tuo­mi­kos­ki (Ot13), opo Eija Man­ner­kivi
1C Olli Uus­kos­ki (Ot14), opo Kat­ja Kaup­pi
1D Pet­ra Leh­ti­nen (Ot6), opo Kat­ja Kaup­pi
1E San­na Ruot­si (Ot9), opo Mer­ja Val­ta­nen
1F Päi­vi Kin­nu­nen (Ot12), opo Mer­ja Val­ta­nen
1G Tuo­mas Helén (Me­di­a­teek­ki), opo Eija Man­ner­kivi
1H Hei­ni Er­to­lah­ti (Ot15), opo Eija Man­ner­kivi

1I Olli Lång (au­di­to­rio), opo Pil­vi Pulk­ki­nen

1J Mai­ju Pirk­ka­lai­nen (Ot21), opo Pil­vi Pulk­ki­nen

2A Ari Jaak­ko­la (Otb7), opo Mer­ja Val­ta­nen
2B Tuu­la Ri­pat­ti (Otb6), opo Eija Man­ner­kivi
2C Mik­ko Lah­ti (Ot22) , opo Kat­ja Kaup­pi
2D San­na Huus­ko­nen (Ot11), opo Kat­ja Kaup­pi
2E Tuu­la Tiit­ta­nen (Ot10), opo Mer­ja Val­ta­nen
2F Tii­na Toi­vai­nen (Otb3), opo Mer­ja Val­ta­nen
2G Eli­na Hölt­tä (Ot3), opo Eija Man­ner­kivi
2H Mar­ja An­to­la  (Ot1), opo Pil­vi Pulk­ki­nen
2I Mika Le­po­la (Otb4), opo Pil­vi Pulk­ki­nen
2J Tui­ja Kojo (Ot4), opo Kat­ja Kaup­pi

3A Mai­ja Hal­met­nie­mi (Otb1), opo Mer­ja Val­ta­nen
3B Reet­ta Ka­ri­o­la (Ot18), opo Eija Man­ner­kivi
3C Pet­ri Oja­la (Ot20), opo Kat­ja Kaup­pi
3D Riit­ta Haa­pa­salo-Oivo (Ot19), opo Eija Man­ner­kivi
3E Anna-Kai­sa An­ja­la (Otb5), opo Mer­ja Val­ta­nen
3F Pau­lii­na Hau­ta­la (Kuva­tai­de Ot16), opo Mer­ja Val­ta­nen
3G Kat­ja Pal­da­nius (Ot2), opo Eija Man­ner­kivi
3H Kat­ja Mul­ta­nen (Otb7), opo Kat­ja Kaup­pi
3I Nina Kuis­ma (Ot5), opo Kat­ja Kaup­pi

Kal­le Nie­mi­nen (van­ha juh­la­sali), kaik­ki opot

Opinto-ohjaus

Ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa on kak­si pa­kol­lis­ta opin­to-oh­jauk­sen kurs­sia OP01 ja OP02. Kurs­seil­la on käy­tös­sä Stu­de­on ma­te­ri­aa­lit. OP01-kurs­si opis­kel­laan 1. vuo­den 1. jak­sos­sa. Toi­nen pa­kol­li­nen kurs­si OP02 opis­kel­laan oman va­lin­nan mu­kaan joko 2. vuo­den 3. tai 4. jak­sos­sa.

Opin­to-oh­jaa­jat an­ta­vat vas­taan­o­toil­laan hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to-oh­jaus­ta. Opin­to-oh­jaa­jien työ­ti­lat ovat A-ra­ken­nuk­sen 1. ja 3. ker­rok­ses­sa. Opin­to-oh­jaa­jien vas­tuu­ryh­mät on lu­e­tel­tu edel­lä oh­jaus­ryh­mien ryh­män­oh­jaa­jien ja koti­luok­kien yh­tey­des­sä.

puh. 050 398 5185
kat­ja.kaup­pi@edu.lah­ti.fi

puh. 044  416 4692
pil­vi.pulk­ki­nen@edu.lah­ti.fi

puh. 050 311 1593
mer­ja.val­ta­nen@edu.lah­ti.fi

puh. 044 482 0861
eija.man­ner­kivi@edu.lah­ti.fi

Nel­jän­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat saa­vat oh­jaus­ta ryh­män­oh­jaa­jal­taan Kal­le Nie­mi­sel­tä ja tar­vit­ta­es­sa opin­to-oh­jaa­jil­ta. Aine­koh­tais­ta oh­jaus­ta an­ta­vat eri ai­nei­den opet­ta­jat oppi­tun­tien­sa yh­tey­des­sä.

Lukion erityisopetus

Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on opis­ke­li­joi­den pe­da­go­gis­ta tu­kea ja osa lu­ki­on toi­mi­vaa oh­jaus­jär­jes­tel­mää. Lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­ja toi­mii eri­tyis­pe­da­go­gi­se­na asi­an­tun­ti­jana. Hä­nel­tä saa op­pi­mi­seen ja op­pi­mis­vai­keuk­siin liit­ty­vää tie­toa sekä tu­kea opis­ke­luun. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta ja te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via kar­toi­tuk­sia. Mi­kä­li kar­toi­tus­ten pe­rus­teel­la on viit­tei­tä luki­vai­keu­des­ta, eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee opis­ke­li­jal­le tar­kem­man lu­ki­tes­tin. Tu­los­ten pe­rus­teel­la ja huol­ta­jien suos­tu­muk­sel­la opis­ke­li­ja saa ha­lu­tes­saan eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta lau­sun­non luki­vai­keu­des­ta. Vai­keus huo­mi­oi­daan opis­ke­lu­ai­ka­na ja yo-tut­kin­nos­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta saa li­säk­si tie­toa yo-tut­kin­non eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­ses­ta sekä yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le lä­he­tet­tä­vis­tä lau­sun­nois­ta.

Eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta voi va­ra­ta vas­taan­otto­ajan Wil­man kaut­ta.

Ly­se­on eri­tyis­o­pet­ta­ja on ta­vat­ta­vis­sa 2. ker­rok­ses­sa työ­huo­nees­saan A206 (pl. kes­ki­viik­koi­sin) klo 9-15.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020