Opintokompassi - ohjauksen työnjako

Opis­ke­li­jal­la on pää­vas­tuu oman opin­to-oh­jel­man­sa to­teu­tu­mi­ses­ta ja seu­ran­nas­ta. Opin­to­kom­pas­sis­ta sel­vi­ää oh­jauk­sen työn­jako. -mer­kil­lä mer­kit­ty hen­ki­lö vas­taa ensi­si­jai­ses­ti asi­as­ta. Saat tau­lu­kon suu­rem­mak­si klik­kaa­mal­la sitä.

OPIN­TO­KOM­PAS­SI

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020