Lukion kuraattori- ja psykologipalvelut

 PSYKOLOGI

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gil­ta voit ha­kea apua jak­sa­mi­seen ja opis­ke­lu­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seen. Ta­paa­mi­set ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Ta­paa­mis­ten kes­to on 45–60 min ja käyn­ti­ker­to­ja on yleen­sä 2-5. Työs­ken­te­ly on pro­ses­sin­o­mais­ta, yh­des­sä asi­oi­ta tar­kas­te­le­vaa ja rat­kai­su­ja et­si­vää. Tar­peen mu­kaan psy­ko­lo­gi voi oh­ja­ta jat­ko­tut­ki­muk­siin tai mui­den pal­ve­lui­den pii­riin.

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi tar­jo­aa tu­kea näis­sä asi­ois­sa

Voit va­ra­ta ajan ku­raat­to­rin, ter­vey­den­hoi­ta­jan tai opet­ta­jan vä­li­tyk­sel­lä, tai suo­raan itse wil­man kaut­ta. Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa yh­tey­den­otto pu­he­li­mit­se/teks­ti­vies­til­lä. Psy­ko­lo­gi on pai­kal­la ly­se­os­sa tiis­tai­sin ja tors­tai­sin huo­nees­sa A107, 1. ker­ros. Tar­peen mu­kaan ai­ko­ja so­vit­ta­vis­sa myös muil­le päi­vil­le.

Kat­ja Laak­so, p. 050 539 1663

KU­RAAT­TO­RI

Lu­ki­o­ku­raat­to­ril­ta voit ha­kea tu­kea opis­ke­lu­ky­kyä kuor­mit­ta­viin elä­män­ti­lan­tei­siin. Hä­nen kans­saan voit kes­kus­tel­la so­si­aa­li­siin suh­tei­siin liit­ty­vis­tä haas­teis­ta sekä eri­lai­sis­ta elä­män­muu­tok­sis­ta. Olet ter­ve­tul­lut kes­kus­te­le­maan myös, jos it­se­näis­ty­mi­nen ja ta­lou­del­li­set asi­at mie­ti­tyt­tä­vät. Ku­raat­to­rin pää­a­si­al­li­sim­mat työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan kans­sa. Tar­vit­ta­es­sa ku­raat­to­ri on yh­tey­des­sä opis­ke­li­jan van­hem­piin ja myös oh­jaa mui­den pal­ve­lu­jen pii­riin. Ta­paa­mi­set ovat va­paa­eh­toi­sia ja luot­ta­muk­sel­li­sia.

Ku­raat­to­riin kan­nat­taa olla yh­tey­des­sä esi­mer­kik­si sil­loin kun

Voit va­ra­ta ajan ku­raat­to­ril­le wil­man kaut­ta tai pu­he­li­mit­se/ teks­ti­vies­til­lä. Ku­raat­to­ri on ta­vat­ta­vis­sa ly­se­os­sa maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin, A-osa 1. krs tila A107.

Piia Val­ke­a­salo, p.044 708 0376

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020