Opiskeluterveydenhuolto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on opis­ke­li­jan työ­ter­veys­huol­toa ja sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä.

Lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat Sari Haa­pa­kos­ki, ryh­mät A-E, I ja J, puh. 044 416 3080 ja Nina Be­ja­ra­no, ryh­mät F,G ja H, p. 044 416 3119. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to si­jait­see Lah­den sote-kes­kuk­ses­sa, Har­ju­katu 48, MAS­TO-sii­pi, 6. krs.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ar­ke­na klo 8–9 (ei teks­ti­vies­ti­a­si­oin­tia). Muul­loin ajan­va­raus säh­köi­ses­ti oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta (pank­ki­tun­nis­tau­tu­mi­nen), Wil­ma-vies­til­lä (hen­ki­lö­kun­ta) tai säh­kö­pos­til­la etu­nimi.suku­nimi@phhy­ky.fi (ajan­va­raus­ta var­ten tar­vi­taan ni­me­si ja ryh­mä­si). Tar­jo­am­me vas­taan­otto­pal­ve­lu­ja myös etä­yh­tey­den kaut­ta vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti. Lisä­tie­toa net­ti­sivuil­tam­me.

Käy­tät­hän mas­kia asi­oi­des­sa­si meil­lä. Mas­kin saat tar­vit­ta­es­sa ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta­si.

Huo­mi­oit­han, että et voi tul­la vas­taan­o­tol­le, jos si­nul­la on ko­ro­na­vi­ruk­seen so­pi­via oi­rei­ta, olet tul­lut ulko­maan­mat­kal­ta vii­mei­sen kah­den vii­kon si­säl­lä tai jos si­nut on mää­rät­ty eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin.

Jos si­nul­la on ko­ro­na­vi­ruk­seen so­pi­via oi­rei­ta, tee oi­rei­den ar­vi­oin­ti Oma­olo-pal­ve­lus­sa. Oma­olon oire­ar­vi­on kaut­ta voit va­ra­ta ajan tes­tiin tai saat oh­jeet ajan­va­rauk­seen. Oi­rei­ta voi­vat olla mm. pään­sär­ky, haju- tai maku­ais­tin häi­ri­öt, nuha, ne­nän tuk­koi­suus, yskä, hen­gen­ah­dis­tus, voi­mat­to­muus, vä­sy­mys, li­has­ki­vut, kurk­ku­kipu, kur­kun kar­heus, kuu­me, pa­hoin­voin­ti, ok­sen­te­lu, ri­pu­li. Kun olet käy­nyt tes­tis­sä, si­nun on suo­si­tel­ta­vaa olla oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.

Ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le tu­lee va­ra­ta aika säh­köi­ses­ti oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta. Mi­kä­li säh­köi­ses­ti va­rat­ta­via ai­ko­ja ei enää ole, ota yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se. Voit va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le, jos si­nul­la on esim. sil­mä­tu­leh­dus tai virt­sa­tie­in­fek­tio-oi­rei­ta (nai­set). Pit­kit­ty­neis­sä tai kii­reet­tö­mis­sä asi­ois­sa va­raa aika omal­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­le (esim. mie­li­ala­pul­mat, vat­sa­vai­vat, jal­ka­ki­vut, akne, pään­sär­ky, ro­ko­tuk­set tai om­pe­lei­den pois­to). Päi­vys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lut löy­ty­vät Lah­den sote-kes­kuk­ses­ta/omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta.

Lu­ki­on 1. tai 2. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ter­veys­ta­paa­mi­seen ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Po­jat va­raa­vat itse ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen.

Lu­ki­o­lais­ten ras­kau­den­eh­käi­sy­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa.

Lää­kä­rin te­ke­mät ter­veys­tar­kas­tuk­set ja ras­kau­den­eh­käi­sy­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­rin vas­taan­otto­a­jas­ta pe­ri­tään yli 15-vuo­ti­ail­ta voi­mas­sa ole­va pe­ruut­ta­mat­to­man ajan mak­su. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. vaih­to-op­pi­las­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­aal­ta voi­mas­sa ole­va ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin vuo­si­mak­su tai käyn­ti­mak­su (käyn­ti­ker­to­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta).

Kou­lu­tapa­tur­mis­sa opet­ta­ja huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta Lah­den sote-kes­kuk­sen tapa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen. Kou­lun kans­lia te­kee tapa­tur­ma­il­moi­tuk­set va­kuu­tus­yh­ti­öl­le (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa).

Lu­ki­os­sa tar­vit­set eri­tyis­ruo­ka­va­li­oon to­dis­tuk­sen ruo­kai­lua var­ten (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa). Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot so­vi­taan opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lan kans­sa. Lou­naal­la on joka päi­vä kas­vis­ruo­ka­vaih­to­ehto.

Suun ter­vey­den­huol­to jär­jes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti koti­kun­nas­sa. Alle 18-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ham­mas­hoi­don. Yli 18-vuo­ti­ail­ta pe­ri­tään ter­veys­kes­kuk­ses­sa ase­tuk­sen mu­kai­nen ham­mas­hoi­to­mak­su. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä pe­ri­tään sak­ko­mak­su.

Ham­mas­huol­lon yh­teys­tie­to­ja.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020