Opiskelijatoiminta: opiskelijakunta ja tuutorit

Opiskelijakunta

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus 2020 – 2021:

Til­ja Lai­ne 3F  pu­heen­joh­ta­ja

Vii­vi Pal­jär­vi 3H, vara­pu­heen­joh­ta­ja

Eri­ka Sor­mu­nen 2I, sih­tee­ri

Emma Jout­jär­vi 2E, sih­tee­ri

Car­la Rou­hi­ai­nen 3G

Aada No­ke­lai­nen 3F

Sa­mu­li Kelo 3E

Tat­ja­na Jus­ma 2E

Fia Kar­le­man 3E

Ric­hard Chat­li­kov 2E

Jes­si­ca Ug­gel­dalh 2C

Pep­pi Män­ty 2G

Juho Poh­jan­tuli 2B

Va­si­lij Rap­pa­na 3C

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen va­li­taan toi­mi­hen­ki­löik­si pu­heen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, sih­tee­ri, ra­has­ton­hoi­ta­ja, vies­tin­tä­vas­taa­va sekä ko­kouk­sit­tain kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja vara­pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­ja. Pu­heen­joh­ta­ja­vaa­liin osal­lis­tu­vat kaik­ki lu­ki­on opis­ke­li­jat. Mui­den teh­tä­vien osal­ta hal­li­tus jär­jes­täy­tyy en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan.

Osal­lis­tu­mi­nen opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn voi­daan kat­soa lu­ki­on kurs­si­suo­ri­tuk­sek­si (OP5 ja OP6).

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen kau­den en­sim­mäi­sen ko­kouk­sen kut­suu kool­le oh­jaa­va opet­ta­ja. Tä­män jäl­keen seu­raa­van ko­kouk­sen ajan­koh­ta so­vi­taan aina ko­kouk­sen lo­pus­sa. Yli­mää­räi­siä ko­kouk­sia voi­daan kut­sua kool­le tar­vit­ta­es­sa pu­heen­joh­ta­jan tai oh­jaa­van opet­ta­jan aloit­tees­ta.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus ni­me­ää edus­ta­jat, jot­ka voi­daan kut­sua opet­ta­jain­ko­kouk­siin ja tii­mi­ko­kouk­siin vie­rai­le­vik­si jä­se­nik­si. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää mm. lu­ki­on ta­pah­tu­mia.

Opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaa­va­na opet­ta­ja­na toi­mii YTM, KM Eli­na Hölt­tä.

Tutortoiminta

Lah­den ly­se­os­sa on kou­lu­tet­tu­ja tu­tor­o­pis­ke­li­joi­ta, jot­ka oh­jaa­vat ja opas­ta­vat var­sin­kin aloit­ta­via lu­ki­o­lai­sia opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. He osal­lis­tu­vat myös lu­ki­os­sa jär­jes­tet­tä­viin van­hem­pain­il­toi­hin, opas­ta­vat Lah­den ly­se­oon tu­tus­tu­via 9-luok­ka­lai­sia ja käy­vät ker­to­mas­sa lu­ki­on toi­min­nas­ta ylä­kou­luis­sa. Tu­to­rei­den oh­jaa­ji­na toi­mi­vat FM Kat­ja Pal­da­nius ja LitM Anna-Kai­sa An­ja­la. Heil­lä on en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­kurs­sil­la omat ni­mik­ko­ryh­män­sä:

Tu­to­rit 2020 – 2021

1A

Fi­o­na Kal­lio

Jaa­na Kirp­pu

1B

Ri­o­na Hal­li

Iina Mart­ti­nen

Mint­tu Poh­jo­la

Hen­ri Veir­to

1C

Mar­kus Var­vi­ala

Ee­me­li Lius

1D

Jade Joen­ran­ta

Jen­ni Im­mo­nen

Hei­di Kak­ko­nen

1E

Ella Aal­to­nen

Aino Hy­vö­nen

Shei­da Ba­ra­ba­ri

1F

Kais­la Tan­hua

Anna Kou­vo­nen

1G

Sin­na Pek­ka­la

Iida Tas­ki­nen

Oula Seu­ru­jär­vi

1H

Pep­pi Par­vi­ai­nen

Elli Pii­tu­lai­nen

1I

Eri­ka Sor­mu­nen

Emma Jout­jär­vi

Ma­ri­an­na Strom

1J

Kat­ja Ka­ren

Han­na Nii­ra­nen

Duy­gu Bay­rak­tar

Lu­ki­os­sam­me on kou­lu­tet­tu­ja tu­tor­o­pis­ke­li­joi­ta, jot­ka oh­jaa­vat ja opas­ta­vat var­sin­kin aloit­ta­via lu­ki­o­lai­sia opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020