Yliopistoyhteistyö

Lah­den Yli­o­pis­to­kam­pus ja Lah­den lu­ki­ot te­ke­vät moni­puo­lis­ta yh­teis­työ­tä. Lah­den Yli­o­pis­to­kam­pus tar­jo­aa opin­to­ja, joi­hin lu­ki­o­lai­set voi­vat osal­lis­tua, ku­ten Joh­da­tus kas­va­tus­tie­teel­li­seen, Joh­da­tus oi­keus­tie­teel­li­seen ja Vir­ka­mies­ruot­si. Lah­den kau­pun­gin lu­ki­ois­sa on li­säk­si tar­jol­la yli­o­pis­to­yh­teis­työ­nä jär­jes­tet­tä­vät ”Ve­sien ja maa­pe­rän suo­je­lu” (BI14), ”Tie­de ja tut­ki­mus” (TIE­DE1) sekä ”Vesi­jär­vi” (TIE­DE2) -kurs­sit. Lah­den lu­ki­oi­den abi­tu­rien­tit osal­lis­tu­vat vuo­sit­tai­seen Yli­o­pis­to­kam­puk­sen tie­de­päi­vä­ta­pah­tu­maan. Ta­pah­tu­mas­sa on lu­ki­o­lai­sil­le eril­li­nen oh­jel­ma, mut­ta he voi­vat myös osal­lis­tua tie­de­päi­vän mui­hin ses­si­oi­hin.

Yli­o­pis­to­toi­mi­jois­ta koos­tu­van asi­an­tun­ti­ja­ver­kos­ton jä­se­net tu­le­vat kut­sut­ta­es­sa pi­tä­mään lu­ki­o­lai­sil­le lu­en­to­ja joko pai­kan pääl­le tai verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti. Yh­teis­työ­toi­min­taa koor­di­noi ja ke­hit­tää työ­ryh­mä, jo­hon kuu­luu edus­ta­jia sekä Yli­o­pis­to­kam­puk­sel­ta että Lah­den lu­ki­ois­ta.

“Lu­kio on toi­sen as­teen oppi­lai­tos, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on an­taa yleis­si­vis­tä­vää ope­tus­ta ja val­mis­taa jat­ko-opin­toi­hin.”

Lu­kio on toi­sen as­teen oppi­lai­tos, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on an­taa yleis­si­vis­tä­vää ope­tus­ta ja val­mis­taa jat­ko-opin­toi­hin.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020