LUMATE- ja Luma-linja

Syk­syl­lä 2018 Lah­den ly­se­os­sa aloit­ti val­ta­kun­nal­li­sen eri­tyis­teh­tä­vän saa­nut LU­MA­TE-lin­ja. Tä­män lin­jan edel­tä­jän, luma-lin­jan opis­ke­li­joi­ta on 2.-4. vuo­si­kurs­sil­la.

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­sel­lä lin­jal­la opis­ke­le­vat lu­ki­o­lai­set, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta ma­te­ma­tii­kas­ta ja luon­non­tie­teis­tä. Lin­ja tar­jo­aa moni­puo­li­sen ko­ko­nai­suu­den luma-ai­nei­ta ja an­taa hy­vät val­miu­det luon­non­tie­tei­den, lää­ke­tie­teen, ma­te­ma­tii­kan ja tek­nii­kan alo­jen jat­ko-opin­toi­hin.

Lin­jan opis­ke­li­jat pää­se­vät suo­rit­ta­maan lu­kio-opin­to­ja pai­not­ta­mal­la ma­te­ma­tiik­kaa, fy­siik­kaa, ke­mi­aa, bi­o­lo­gi­aa ja maan­tie­det­tä. Pa­kol­lis­ten kurs­sien li­säk­si he opis­ke­le­vat näis­tä ai­neis­ta yh­teen­sä vä­hin­tään 12 sy­ven­tä­vää tai so­vel­ta­vaa kurs­sia sekä lin­jan eri­kois­kurs­se­ja. Opis­ke­li­ja saa tii­viin ja joh­don­mu­kai­sen pa­ke­tin luma-ai­nei­ta, mut­ta säi­lyt­tää va­lin­ta­oi­keu­ten­sa myös kaik­keen muu­hun tar­jol­la ole­vaan ope­tuk­seen.

Lin­jal­la on mah­dol­lis­ta opis­kel­la ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­siä ai­nei­ta mo­ti­voi­tu­nei­den ja sa­man­hen­kis­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa. Li­säk­si lin­jan si­säl­lä voi kes­kit­tyä vie­lä tiet­tyyn ai­nee­seen, joka luo hy­vän poh­jan val­mis­tau­tua ky­sei­sen ai­neen yli­op­pi­las­tut­kin­toon. Lin­jan eri­kois­kurs­seil­la vie­rail­laan yli­o­pis­tois­sa, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa ja yri­tyk­sis­sä. Vie­rai­lut yh­des­sä lin­jan te­o­ri­a­o­pe­tuk­sen kans­sa an­ta­vat val­miu­det jat­kaa opin­to­ja alan kor­ke­a­kou­luis­sa.

Lisä­tie­toa net­ti­sivuilta ja LU­MA­TE- ja luma-lin­jan koor­di­naat­to­ri Reet­ta Ka­ri­o­lal­ta, puh. 044 416 3276, reet­ta.ka­ri­o­la@edu.lah­ti.fi

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020