Urheilulinjan säännöt

Opis­ke­lun ja ur­hei­lun yh­teen­so­vit­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­sek­si tar­vi­taan sel­kei­tä sään­tö­jä. Kou­lus­sa työs­ken­te­le­vät opet­ta­jat, val­men­ta­jat ja muu hen­ki­lö­kun­ta ovat si­tou­tu­neet te­ke­mään par­haan­sa toi­min­nan on­nis­tu­mi­sek­si. Myös opis­ke­li­joil­la on ol­ta­va sel­ke­ät sään­nöt. Kou­lun jär­jes­tys­sään­tö­jen ohel­la ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sia kos­ke­vat seu­raa­vat ur­hei­lu­lin­jan sään­nöt.

Urheilulinjan opiskelija osallistuu valmennuskursseille viimeistä yo-tutkintokertaa edeltävän jakson loppuun asti oman lajivalmennusryhmänsä suunnitelman mukaisesti tai kunnes lukion oppimäärä on täynnä. Leirien ja kilpailumatkojen aiheuttamat läsnäolovapautukset anotaan hyvissä ajoin etukäteen. Anomuksiin on liitettävä virallinen kutsu tai ilmoitus. Opiskelutehtävien suoritusohjeet haetaan opettajilta etukäteen.

Urheiluvalmennus kuuluu Lahden lyseon oppiaineisiin samoin ehdoin kuin muut oppiaineet. Se ei esimerkiksi oikeuta myöhästymään muilta tunneilta.

Urheilulinjan opiskelija edustaa lukiota oppilaitoksen tapahtumissa (kilpailut ja muut tilaisuudet). Poikkeuksista (esim. omat kilpailut tai sarjapelit samaan aikaan) sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Urheilulukiolainen edustaa lukion ulkopuolellakin paitsi itseään myös lukiotaan.

Heikon opiskelumenestyksen, esimerkiksi etenemisesteen, takia opiskelija voidaan siirtää tilapäisesti valmennuksesta tehostamaan opiskeluaan.

Urheilulinjan lajivalikoimalajien urheilijoilta edellytetään Lahden lyseon urheilulinjan oman harjoituspäiväkirjan täyttämistä ja palauttamista urheilulukion koordinaattorille, harjoitussuunnitelman tekemistä sekä osallistumista jaksopalavereihin lukuvuoden alussa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Nämä ovat siis valmennuskurssien saamisen edellytyksenä.

Muilta osin noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä muita säädöksiä ja määräyksiä, kuten opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa.

Ur­hei­lu­val­men­nus kuu­luu Lah­den ly­se­on oppi­ai­nei­siin sa­moin eh­doin kuin muut oppi­ai­neet. Se ei esi­mer­kik­si oi­keu­ta myö­häs­ty­mään muil­ta tun­neil­ta.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020