Päijät-Hämeen urheiluakatemia

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia auttaa huipulle tähtäävää urheilijaa, tavoitteena urheilijan laadukas arki ja menestys

Suo­mes­sa toi­mii 20 ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aa, jot­ka ovat opis­ke­lu- ja ur­hei­lu­paik­ka­kun­nil­le syn­ty­nei­tä yh­teis­työ­ver­kos­to­ja. Nii­den teh­tä­vä­nä on tu­kea ur­hei­li­jan ur­hei­lu-uran ja opis­ke­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä sekä edis­tää laa­du­kas­ta val­men­tau­tu­mis­ta ja sii­hen liit­ty­vien tuki­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Näis­tä yksi on Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­te­mia. Aka­te­mi­aan kuu­lu­vil­le ur­hei­li­joil­le tar­jo­taan val­men­nuk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to- ja ura­oh­jauk­sen li­säk­si myös eri­lai­sia tuki­pal­ve­lu­ja esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­toon ja olo­suh­tei­siin liit­ty­en. Ur­hei­lu­a­ka­te­mia te­kee vah­vaa yh­teis­työ­tä alu­een ur­hei­lu­pai­not­teis­ten oppi­lai­tos­ten, val­men­nus­kes­kus­ten, Olym­pi­a­ko­mi­te­an, laji­liit­to­jen ja seu­ro­jen kans­sa. Ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa ver­kos­to­yh­teis­työl­lä hui­pul­le täh­tää­väl­le ur­hei­li­jal­le yk­si­löl­li­nen ja laa­du­kas val­men­nus­pro­ses­si.

Kaik­ki Lah­den ly­se­on ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­jat kuu­lu­vat au­to­maat­ti­ses­ti ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan ns. ho­pe­a­ta­sol­le. Jos opis­ke­li­ja kui­ten­kin ha­lu­aa laa­jem­pia etu­ja esi­mer­kik­si tuki­pal­ve­lui­ssa, hä­nen on ha­et­ta­va aka­te­mi­an ns. kul­ta­ta­son jä­se­nyyt­tä. Kul­ta­ta­son jä­se­nyys mak­saa vuo­des­sa 90 €. Tar­kem­paa tie­toa eduis­ta ja ha­ke­mi­ses­ta kul­ta­ta­sol­le löy­tyy ne­tis­tä aka­te­mi­an si­vuil­ta: http://paju­lah­ti.com/val­men­nus­kes­kus/aka­te­mia/kul­ta­ta­son­tuki­pal­ve­lut/ ja http://paju­lah­ti.com/val­men­nus­kes­kus/aka­te­mia/ha­ke­mi­nen/.

Yhteystiedot

Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­te­mia
Lah­den ly­seo, 1. ker­ros,  Lah­den­katu 6, 15110 Lah­ti

Jo­han­na Yli­nen
toi­min­nan­joh­ta­ja
puh. 044 763 8444
jo­han­na.yli­nen@phu­ra.fi

Lah­den ly­se­os­sa ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an yh­dys­hen­ki­löi­nä toi­mi­vat ur­hei­lu­lu­ki­o­koor­di­naat­to­ri Ari Jaak­ko­la (puh. 050 311 1552) ja opin­to-oh­jaa­ja Mer­ja Val­ta­nen (puh. 050 311 1593). Reh­to­ri Tero Mat­ka­nie­mi (puh. 050 559 7968) toi­mii Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an joh­to­ryh­mäs­sä.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020