Lahden lyseon oppikirjat 2020-2021

Kir­jois­ta uu­sin pai­nos tai digi­kir­jois­ta uu­sin ver­sio 6 tai 48 kk. Kaik­ki oppi­kir­jat ovat uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man (OPS2016) mu­kai­sia uu­sia oppi­kir­jo­ja/digi­ma­te­ri­aa­le­ja, jo­ten van­hem­pia oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ei kan­na­ta hank­kia. 

Digi­muo­toi­nen opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­li han­ki­taan kurs­sin al­ka­es­sa opet­ta­jan joh­dol­la, ell­ei toi­sin il­moi­te­ta. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Oppi­kir­ja voi olla pa­pe­ri- tai digi­kir­ja. Sitä käy­te­tään kai­kil­la kurs­seil­la. Li­säk­si kul­le­kin kurs­sil­le han­ki­taan pa­pe­ri­nen teh­tä­vä­kir­ja. 

 

DIGI­KIR­JAT: 

 

Englanti, A1-kieli

Englannissa käytetään ainoastaan digikirjoja, ei paperikirjoja.  

 

Ranska, A1-kieli 

 

Ranska, B3-kieli  
Ruotsi, B1-kieli 

SAK­SA, A-KIE­LI

1  Bär ym.: Ma­ga­zin.de 4 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

Sak­san eKie­li­op­pi (ONL)  (e-Oppi Oy)

2 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 5 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) sama kuin 1.kurs­sil­la

3  Bär ym.: Ma­ga­zin.de 6 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

Sak­san eKie­li­op­pi, sama kuin 1.kurs­sil­la

4  Un­ter uns 4  (ONL) (e-Oppi Oy)

Sak­san eKie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy)

5 Oppi­kir­ja il­moi­te­taan myö­hem­min

6 Oppi­kir­ja il­moi­te­taan myö­hem­min

7 Matsch­ke, Rä­sä­nen ym.: Ge­nau 7-8 (Sa­no­maP­ro)

Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)

8 Sama oppi­kir­ja kuin 7. kurs­sil­la

9 Sama oppi­kir­ja kuin 7. kurs­sil­la

SAK­SA, B3-KIE­LI

1 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 1 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

2 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 2 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

SAK­SA, B2-KIE­LI

1 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 3  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

2 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 4  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

3 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 5  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

4 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 6  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

5 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 7  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

6 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

7 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8  digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

8 Bär ym.: Ma­ga­zin.de Abi digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)

9 Bär ym.: Ma­ga­zin.de Abi (ONL) sama kuin 8.kurs­sil­la

Espanja, B3-kieli

Tekstikirja voi olla paperi- tai digikirja. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan paperinen harjoituskirja.   

 

 Matematiikka A (pitkä matematiikka) 

Ohje TI-Nspi­re CX CAS -oh­jel­mis­ton hank­ki­mi­seen: 

Lu­ki­os­sam­me käy­te­tään TI-Nspi­re CAS -oh­jel­mis­toa ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an opin­nois­sa. Asen­na oh­jel­ma tie­to­ko­neel­le­si osoit­tees­ta  nspi­re.fi/aloi­ta. Oh­jel­mas­sa on 30 päi­vän il­mai­nen ko­kei­lu­jak­so ja sen jäl­keen on os­tet­ta­va li­sens­si. 

Opis­ke­li­ja voi hank­kia joko pai­ne­tun tai digi­kir­jan. 

 

DIGI­KIR­JAT: 

 

Matematiikka B (lyhyt matematiikka) 

Ohje TI-Nspi­re CX CAS -oh­jel­mis­ton hank­ki­mi­seen: 

Lu­ki­os­sam­me käy­te­tään TI-Nspi­re CAS -oh­jel­mis­toa ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an opin­nois­sa. Asen­na oh­jel­ma tie­to­ko­neel­le­si osoit­tees­ta  nspi­re.fi/aloi­ta. Oh­jel­mas­sa on 30 päi­vän il­mai­nen ko­kei­lu­jak­so ja sen jäl­keen on os­tet­ta­va li­sens­si. 

 

DIGI­KIR­JAT: 

 

Fysiikka 

Kaik­ki kir­jat ovat säh­köi­siä. Kir­jan osto-oh­jeet ker­ro­taan Wil­ma-vies­til­lä jo­kai­sel­le ryh­mäl­le en­nen jak­son al­kua. 

 

Kemia 

Opis­ke­li­ja voi itse va­li­ta, hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan. 

 

DIGI­KIR­JAT: 

 

Maantiede 

Opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse  hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan. 

DIGI­KIR­JAT: 

 

Biologia 

Opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan. 

Muil­la kurs­seil­la ei ole oppi­kir­jo­ja. 

 DIGI­KIR­JAT: 

 

Historia 

Opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan. 

 

DIGI­KIR­JAT: 

 

 Yhteiskuntaoppi 

Opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan 

 DIGI­KIR­JAT: 

 

Uskonto, ev.lut. 

STUDEON (ent. Tabletkoulu) KURSSIT: 

Tun­nis­tat stu­de­o­kurs­sit kurs­si­tar­jot­ti­mel­ta kurs­si­koo­din vii­mei­se­nä ole­vas­ta t-mer­kin­näs­tä. 

Stu­de­on kurs­sei­na luku­vuon­na 2020-2021 jär­jes­te­tään ryh­mät:  

UE01.1, UE01.2, UE01.3, UE01.4, UE01.5, UE01.6, UE01.7, UE01.9, UE02.1, UE02.5, UE02.7, UE03.1 

Oppi­ma­te­ri­aa­li han­ki­taan Stu­de­on säh­köi­ses­tä kir­ja­kau­pas­ta. Oh­jei­ta ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen saa kurs­sin opet­ta­jal­ta en­nen kurs­sin al­kua. Oh­jei­ta säh­köis­ten ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen löy­dät myös Wil­ma-tie­dot­tees­ta “ Oh­jei­ta opis­ke­li­joil­le digi­kir­jo­jen han­kin­taan”. 

MUUT KURS­SIT:  

Muis­sa kuin Stu­de­on ryh­mis­sä opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse, hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan. Seu­raa­vat kurs­sit: UE01.8, UE01.10, UE02.2, UE02.3, UE02.4, UE02.6, UE02.8, UE04.1 ja UE05.1. 

DIGI­KIR­JAT 

Musiikki 

 

Terveystieto 

STU­DEO –KURS­SIT (en­ti­set TAB­LET-KURS­SIT) 

Stu­deo-kurs­sei­na luku­vuon­na 2020-2021 jär­jes­te­tään ryh­mät: TE01.5, TE01.6, TE01.8, TE01.10, TE04.1, TE04.2, TE04.3  

Oppi­ma­te­ri­aa­li han­ki­taan Stu­deon net­ti­si­vu­jen kaut­ta. Oh­jei­ta ma­te­ri­aa­lin hank­ki­mi­seen ja liit­ty­mis­a­vai­men kurs­sil­le saat opet­ta­jal­ta en­nen kurs­sin al­kua. 

MUUT KURS­SIT:  

Muis­sa kuin Stu­de­on ryh­mis­sä opis­ke­li­ja voi va­li­ta itse hank­kii­ko pa­pe­ri­sen vai digi­kir­jan 

DIGI­KIR­JAT:  

Psykologia 

Seu­raa­vil­la kurs­seil­la käy­te­tään luku­vuon­na 2020-2021 Ota­van Oi­val­lussar­jaa, voit va­li­ta joko pa­pe­ri­sen tai digi­kir­jan 

 

STU­DE­ON (ent. Tab­let­kou­lu) KURS­SIT 

Tun­nis­tat stu­de­o­kurs­sit kurs­si­tar­jot­ti­mel­ta kurs­si­koo­din vii­mei­se­nä ole­vas­ta t-mer­kin­näs­tä. 

Stu­de­on kurs­sei­na luku­vuon­na 20202021  jär­jes­te­tään ryh­mät:  PS01.1, PS01.2, PS01.3, PS01.5, PS01.6, PS01.9, PS01.10, PS02.2, PS02.3, PS03.2, PS03.3, PS04.1, PS05.2, PS05.3, PS06.1, PS06.2 , PS07.1, PS07.2 

Kurs­si­ma­te­ri­aa­lit: 

1 Psyyk­ki­nen toi­min­ta ja op­pi­mi­nen (LOPS 2016) 

2 Ke­hit­ty­vä ih­mi­nen (LOPS 2016) 

3 Tie­toa kä­sit­te­le­vä ih­mi­nen (LOPS 2016) 

4 Tun­teet, psyyk­ki­nen hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­veys (LOPS 2016) 

5 Yk­si­löl­li­nen ja yh­tei­söl­li­nen ih­mi­nen (LOPS 2016) 

6 PS 1-5 Psy­ko­lo­gi­an ker­taus­kir­ja (LOPS 2016) 

So­si­aa­li­psy­ko­lo­gi­sia il­mi­öi­tä (LOPS 2016) 

Oppi­ma­te­ri­aa­li han­ki­taan Stu­de­on säh­köi­ses­tä kir­ja­kau­pas­ta. Oh­jei­ta ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen saa kurs­sin opet­ta­jal­ta en­nen kurs­sin al­kua. Oh­jei­ta säh­köis­ten ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen löy­dät myös Wil­ma-tie­dot­tees­ta “ Oh­jei­ta opis­ke­li­joil­le digi­kir­jo­jen han­kin­taan”.  

Filosofia 

STU­DE­O­KURS­SIT 

Tun­nis­tat stu­de­o­kurs­sit kurs­si­tar­jot­ti­mel­ta kurssi­koo­din vii­mei­se­nä ole­vas­ta t-mer­kin­näs­tä. 

Stu­de­on kurs­sei­na luku­vuon­na 2020-2021 jär­jes­te­tään ryh­mät: FI02.3t, FI02.6t, FI02.8t ja FI01.10t. Kurs­si­ma­te­ri­aa­lit: 

Oppi­ma­te­ri­aa­li han­ki­taan Stu­de­on säh­köi­ses­tä kir­ja­kau­pas­ta. Oh­jei­ta Stu­deo-ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen saa kurs­sin opet­ta­jal­ta en­nen kurs­sin al­kua. Oh­jei­ta säh­köis­ten ma­te­ri­aa­lien hank­ki­mi­seen löy­dät myös Wil­ma-tie­dot­tees­ta ”Oh­jei­ta opis­ke­li­jal­le digi-kir­jo­jen han­kin­taan”. 

Muis­sa kuin Stu­deoryh­mis­sä opis­ke­li­ja voi va­li­ta va­paas­ti oppi­kir­jan di­gi­taa­li­sen tai pe­rin­tei­sen pa­pe­ri­kir­ja­ver­si­onStu­de­o­ryh­mät on lu­e­tel­tu Stu­de­o­kurs­sien koh­dal­la, muut käyt­tä­vät Mi­ner­va-oppi­kir­ja­sar­jaa. 

DIGI­KIR­JAT: 

Opinto-ohjaus 

Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua. 

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020