Ohjeita abiturienteille (penkkarit, ylioppilasjuhlat)

PENKKARIPÄIVÄN AIKATAULU ABEILLA

Penk­ka­ri­toi­mi­kun­ta va­li­taan syys­luku­kau­den lop­puun men­nes­sä. Ni­met­ty penk­ka­ri­toi­mi­kun­ta kes­kus­te­lee päi­vän jär­jes­te­lyis­tä reh­to­rin kans­sa.

En­nen penk­ka­ri­päi­vää penk­ka­ri­toi­mi­kun­ta esit­te­lee reh­to­ril­le abi-vi­de­on ja suun­ni­tel­man koko abi-shows­ta. Jot­ta päi­vä saa­daan on­nis­tu­maan, kaik­kien pa­nos­ta tar­vi­taan val­mis­te­lu- ja to­teu­tus­töis­sä. Vas­tuu­po­ruk­ka, eli penk­ka­ri­toi­mi­kun­ta, on teh­nyt joka ta­pauk­ses­sa hie­noa työ­tä. Jo­kai­sen abi-päi­vään osal­lis­tu­jan ole­te­taan aut­ta­van pyy­det­tä­es­sä – par­haas­sa ta­pauk­ses­sa pyy­tä­mät­tä­kin. Kai­ken­lai­sia yli­lyön­te­jä tu­lee eh­dot­to­mas­ti vält­tää ja toi­mia po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä ja toi­sia kun­ni­oit­ta­en niin, että päi­väs­tä jää haus­kat muis­tot kai­kil­le – myös nuo­rem­mil­le opis­ke­li­joil­le.

Kiellettyä
Sallittua
Muista
Ajelu
Penkkariasut
POLIISIN OHJEET

po­lii­si.fi/hame
Esi­kun­ta­katu 4, 15700 Lah­ti
kir­jaa­mo.hame@po­lii­si.fi
Puh. 0295 430 311, Fak­si 0295 411 920

Tur­val­li­suus penk­ka­ri­a­jois­sa

Penk­ka­ri­a­jo­jen rei­tit suun­tau­tu­vat taa­ja­mien kes­kus­toi­hin ja ovat suh­teel­li­sen ly­hyi­tä, mut­ta ai­heut­ta­vat sil­ti lii­ken­teel­lis­tä hait­taa. Pai­kal­li­nen reit­ti ja ajan­koh­ta kan­nat­taa ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si sel­vit­tää etu­kä­teen. Tär­kein­tä niin täs­sä kuin lii­ken­tees­sä yleen­sä on toi­mia jous­ta­vas­ti ja tur­val­li­suus­ha­kui­ses­ti, siis lii­ken­ne­sään­tö­jä nou­dat­ta­en.

Penk­ka­reis­sa abeis­ta tu­lee kuor­maa

Hen­ki­lö­kuor­maus­ta sää­te­le­vät py­kä­lät löy­ty­vät tie­lii­ken­ne­lais­ta (87 §) ja ase­tuk­ses­ta ajo­neu­von käy­tös­tä tiel­lä (6 luku). Ajo­neu­vo­jen käy­tös­tä tiel­lä an­ne­tun ase­tuk­sen 43 ja 44§:n mu­kaan kuor­ma-auto ja puo­li­perä­vau­nua, joi­den kuor­ma­la­val­la ei ole is­tui­mia tai penk­ke­jä, saa käyt­tää ti­la­päi­ses­ti mm. pen­kin­pai­na­jais­a­joi­hin (ei var­si-nais­ta perä­vau­nua eikä trak­to­ria). Myös tie­lii­ken­ne­lain 3 §:n sana­muo­don, tien­käyt­tä­jän on nou­da­tet­ta­va muu-ten­kin olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää huo­lel­li­suut­ta ja va­ro­vai­suut­ta vaa­ran ja va­hin­gon vält­tä­mi­sek­si, tu­li­si oh­ja­ta jo­kai­sen toi­min­taa. Tä­män ta­kia mm. kuor­ma­ti­lan lai­dat tu­lee olla niin kor­ke­at, että pu­to­a­mi­sen vaa­raa ei nor­maa­li­ti­lan­tees­sa ole.

Hen­ki­löt on si­joi­tet­ta­va ajo­neu­voon si­ten, ett­ei­vät ne estä kul­jet­ta­jaa nä­ke­mäs­tä tai hait­taa ajo­neu­von kä­sit­te­lyä. Hen­ki­lö­kul­je­tus ta­va­ra/kuor­ma­ti­las­sa on mah­dol­lis­ta vain ase­tuk­sen mu­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­ta pen­kin-pai­na­jais­ajot ja vas­taa­vat ti­lai­suu­det ovat yksi esi­merk­ki. Penk­ka­reis­sa kul­je­tuk­seen on pää­a­si­as­sa käy­tet­ty kuor­ma-au­to­ja, joi­den kul­jet­ta­jal­ta edel­ly­te­tään vä­hin­tään kah­den vuo­den ajo­ko­ke­mus­ta kuor­ma-au­tol­la toi-sen pal­ve­luk­ses­sa tai lu­van­va­rai­sen lii­ken­teen har­joit­ta­ja­na.

Vaik­ka var­si­nais­ta lu­paa po­lii­sil­ta ei tar­vit­se ha­kea, eikä ajo­neu­vo­ja tar­vit­se etu­kä­teen käyt­tää tar­kas­tuk­ses­sa, tar­koi­tuk­se­na ei ole tin­kiä tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sis­ta. Sen vuok­si suo­si­tel­laan, että

YLIOPPILASJUHLA

Yli­op­pi­las­lak­ki on osa suo­ma­lais­ta kan­san­pe­rin­net­tä. Yli­op­pi­las­lak­ki on esi­merk­ki suo­ma­lai­ses­ta muo­toi­lus­ta.

Lah­den ly­se­os­sa käy­te­tään yli­op­pi­las­lak­kia, joka on val­koi­nen ja mus­ta­reu­nai­nen. Suo­ma­lai­ses­sa yli­op­pi­las­la­kis­sa on val­koi­nen sa­met­ti­pääl­li­nen ja mus­ta sa­met­ti­reu­nus. Sii­nä on kova lip­pa, joka on muo­vi­nen tai nah­kai­nen. La­kis­sa on kul­lan­vä­ri­nen lyy­ra, jon­ka koko voi vaih­del­la. Ruot­sin­kie­li­set yli­op­pi­laat käyt­tä­vät 22 mm lyy­ria ja suo­men­kie­li­set 10, 12, 14 tai 16 mm lyy­riä. La­kis­sa ei ole ul­koi­sia kir­jai­lu­ja eikä mui­ta vi­ri­tyk­siä.

Yli­op­pi­las­la­kin vuo­rin vä­rit ovat tun­nus yli­op­pi­laan kuu­lu­mi­ses­ta omaan maa­kun­taan­sa. Ny­ky­ään tyy­pil­li­sin vuo­ri on yleis­isän­maal­li­sen sini­val­koi­nen.

Lah­den ly­se­on opin­to-opas2020 - 20211.8.2020